Javni poziv korisnicima proračuna za zadovoljavanje javnih potreba u mjesnoj samoupravi 2017.

2156

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za zadovoljavanje javnih potreba od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u mjesnoj samoupravi za financiranje iz Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu, sukladno:

Pravilniku o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 4/2016);

– Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2017. u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi).

Mjesna samouprava uključuje:

  • mjesne odbore:  MO Ivanovec, MO Krištanovec, MO Kuršanec, MO Mačkovec, MO Mihovljan, MO Novo Selo na Dravi, MO Novo Selo Rok, MO Savska Ves, MO Slemenice, MO Šandorovec, MO Totovec, MO Žiškovec i MO Štefanec i
  • gradske kotare: Gradski kotar Čakovec – Istok, Gradski kotar Čakovec – Jug, Gradski kotar Čakovec – Zapad.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 1.421.500,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

U 2017. godini samo iznimno će se  financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program mjesnom odboru ili gradskom kotaru za sljedeća prioritetna područja:

► Prioritetno područje 1 – Protupožarna zaštita

Program uključuje projekte i aktivnosti udruga iz područja protupožarne zaštite;

► Prioritetno područje 2 – Rekreacija i sport

Sufinanciranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za Grad Čakovec, razne aktivnosti koje klubovi ne mogu financirati kroz redovno financiranje. Program poticanja sportske rekreacije nije u mogućnosti obuhvatiti sve rekreacijske aktivnosti koje se kroz redovne oblike vježbanja, provođenja manifestacija, poduke, sportske igre i natjecanja, zajedničke gradske programe provode na području Grada, ali težište je da se podupre što više takvih aktivnosti. Program uključuje i sufinanciranje sportskih manifestacija i vrhunskog sporta i masovnosti u sportu.

► Prioritetno područje 3 – Kulturno-umjetničke udruge

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Čakovca, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čakovec

► Prioritetno područje 4 – Vjerske organizacije

Aktivnost uključuje sufinanciranje različitih programa u organizaciji vjerskih zajednica s područja Grada tijekom tradicionalnih manifestacija;

► Prioritetno područje 5 – Ostale udruge građana

Aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga osoba s invaliditetom, humanitarnih udruga i ostalih udruga građana prema područjima svojeg djelovanja

► Prioritetno područje 6 – Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje

Program uključuje odgojne-obrazovne projekte i aktivnosti ustanova ili udruga na predškolskoj, osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj ili visokoškolskoj razini

Prijavitelj ne može mjesnom odboru ili gradskom kotaru prijaviti projekt ili program za prioritetno područje koje nije za pojedini mjesni odbor ili gradski kotar raspisano Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2017. u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi) i ovim Javnim pozivom.

 

Odluka o načinu raspodjele sredstava MO i GK 2017

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Javni poziv mjesna samouprava 2017 – Tekst natječaja s uputama za prijavitelje

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Obrazac br. 1 – Osnovni podaci

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Obrazac br. 2 – Izjava o financiranju projekta

Preuzimanje (PDF, 32KB)

Obrazac br. 3 – Izjava o partnerstvu

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Obrazac br. 4 – Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Obrazac br. 5 – Ogledni obrazac ugovora JP 2017.

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Obrazac br. 6 – Ogledni obrazac za izradu izvješća

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Pravilnik o financiranju JP u društvenim djelatnostima_GV 15.9.2016.

Preuzimanje (PDF, Unknown)