Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Grad Čakovec objavljuje

JAVNI POZIV

 

Kojim Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama: „Vukovarska ulica“ u Čakovcu na kčbr.5551, 904, 907/1, 919/1, 5436/5, 2440/1, 2434/1, 2488, 2434/2, 2415/2, 2411/1, 2402, 5511, 2404/1, 2411/2, 2426/1, 2442/1, 2445/4, 2441/6, 2441/5, 2445/7, 2445/8, 2441/7, 2427, u k.o. Čakovec i „Kalnička“ u Čakovcu na kčbr. 3008/3, 5476/3, 3012/1, 5438/1, 5433, 3069, 3146/1, 4126/5, 2987/2, 2991, 5523/1, 5523/9, 5523/3 u k.o. Čakovec, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištima na kojem su izvedene ceste i na kojima je izvedena nerazvrstana cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama odnosno jedinice lokalne samouprave započeti će s obilježavanjem granica zemljišta dana 09.03.2015. godine, na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije Lidija Goričanec (Geo 659) i Josip Goričanec (Geo 1048), predstavnika tvrtke Girus d.o.o. Šenkovec, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem su izvedene ceste mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u tvrtki Girus d.o.o. na adresi Dr. Vlatka Mačka 43, Šenkovec, radnim danom od 08:00-16:00 sati u vremenu od 11.03.2015. do 13.03.2015.godine.

 

Pročelnik
Ninoslav Šipoš, mag.ing.arh. i urb.