Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta, k.o. Štefanec

961

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13 i 54/13), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24.listopada 2013. godine, Grad Čakovec, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na području Grada Čakovca, objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Čakovec, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na području Grada Čakovca, naselje Štefanec i to:

  • spojni put od Ulice Braće Radića do poslovne zgrade PIB – extra d.o.o. Štefanec kat. čestice 652/1 i dio kat. čest. 1116  k.o. Štefanec

obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Grada Čakovca započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste dana 04.04.2018. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Ivica Miše  dipl. ing. kult. teh.  (Geo 447), predstavnika tvrtke GeoTop d.o.o. Štefanec, PJ Čakovec koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem su izvedene spomenute nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 09.04.2018. godine od 12.00 -14.00 sati u prostorijama tvrtke GeoTop d.o.o. Čakovec, Ruđera Boškovića 16.