Javni poziv o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

1493

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Grad Čakovec objavljuje

JAVNI POZIV

 

Kojim Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom „Ulica Franje Punčeca“ u Čakovcu izgrađenom na kčbr.1001, dio 1000 i dio 999/2, u k.o. Čakovec, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištima na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Grada Čakovca, kao pravne osobe koja upravlja cestom, započeti će s obilježavanjem granica zemljišta dana 25.05.2016. godine, na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije Lidija Goričanec (Geo 659) i Josip Goričanec (Geo 1048), predstavnika tvrtke Girus d.o.o. Šenkovec, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem su izvedene ceste mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u tvrtki Girus d.o.o. na adresi  Dr. Vlatka Mačka 43, Šenkovec u vrijeme od 08:00-12:00 sati dana 25.05.2016. godine.

Klasa: 940-01/08-01/29
Urbroj:2109/2-05-03-16-10
Čakovec, 20.05.2016.