Javni poziv o postupku evidentiranja nerazvrstane ceste

2369

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Grad Čakovec objavljuje

Javni poziv

 

Kojim Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec,  kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama u  Romskom naselju Kuršanec:

  • „Varaždinska“ izgrađenom na dijelovima k.č.br. 342/1, 1645/5, 1646/6, 660/2 i 660/1, u k.o. Kuršanec,
  • „Zrinskih“ izgrađenom na dijelovima k.č.br. 637, 646/5, 647/1, 6474/2, 647/3, 347/4, 352/3, 653/2, 659, 342/3, u k.o. Kuršanec,
  • „Međimurska“  izgrađenom na dijelovima k.č.br., 646/5, 647/1, 647/2, 648/1, 649/1, 649/2,  649/4, 649/5, 659, 342/3, 342/1, u k.o.Kuršanec,
  • dio „Zagrebačka“ izgrađenom na dijelovima k.č.br.,  1646/10, 1646/12, 1649, 831/2, 1624/1, 1625/1, 1626/1, 1627/1, 1628/1, 1629/1, 1630/1, 1631/1, u k.o. Kuršanec,
  • Ludbreška“ izgrađenom na dijelovima k.č.br. 1624/1, 1618, 1643, 1642, 1641, 1640, u k.o. Kuršanec,
  • Matije Gupca“ izgrađenom na dijelovima k.č.br. 660/3, 662/2, 660/1, 660/2, 661, 663, 664/2, u k.o.,Kuršanec,
  • „Vrtna“ izgrađenom na dijelovima k.č.br. 661, 660/1, u k.o. Kuršanec
  • „Uska“   izgrađenom na izgrađenom na dijelu k.č.br. 660/2, u k.o. Kuršanec,

obavještava  nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištima na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Upravitelj nerazvrstanih cesta prethodno je izvršio obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta putem i uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Mirjane Varge dipl.ing.geod. (Geo 622) predstavnika tvrtke Mjernik d.o.o. koja se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem je izgrađena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u tvrtki Mjernik d.o.o. na adresi R. Boškovića 10, Čakovec, dana 17.08.2017.godine u vremenu od 09:00-12:00 sati.

Klasa: 940-01/12-01/49
Urbroj:2109/2-05-03-17-66
Čakovec, 09.08.2017.

Pročelnik
Dražen Barić, mag.ing.traf.