Javni poziv za uvid u spis predmeta

598

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – sjeverna obilaznica Grada Čakovca,

na katastarskim česticama k.o. Čakovec, k.o. Mihovljan, k.o. Pribislavec, k.o. Ivanovec k.o. Čakovec (Čakovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.04.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Kralja Tomislava 15, II kat, soba 208.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008
URBROJ: 2109/2-05-02-17-0010
Čakovec, 18.04.2017.

VIŠI SAVJETNIK
Ivana Mihalić, dipl.ing.građ.univ.spec.oecoing.