Javni poziv za uvid u spis predmeta, INTERMEGRAD d.o.o.

1790

Javni poziv za uvid u spis predmeta INTERMEGRAD d.o.o., HR-40000 Čakovec, Josipa Bedekovića 1

– dostavlja se

I. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č.br. 505/5 k.o. Čakovec (Čakovec, Ulica hrvatskih branitelja 1, 3) temeljem čl. 116. st. 2. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • formiranje građevne čestice građevine od k.č.br. 507/4, 507/5, 511/1, 511/2, 514/1, 514/2 k.o. Čakovec,
  • – građenje građevine stambeno poslovne namjene, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici kč.br. 507/4 k.o. Čakovec, Čakovec, Ulica hrvatskih branitelja br. 5,7.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.08.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, soba 208, II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000060
URBROJ: 2109/2-05-02-18-0007
Čakovec, 24.07.2018.

Preuzimanje (PDF, 47KB)