Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima su izvedene nerazvrstane ceste:

  • GC09 „Mihovljanska“ u naselju Mihovljan na kčbr. 2035/2 u k.o. MIHOVLJAN
  • GC09 „Ulica Ivana Gundulića“ u naselju Mihovljan na kčbr. 2035/1 i 2035/3 u k.o. MIHOVLJAN
  • GC09 „Čakovec-Podturen“ u naselju Novo Selo Rok na kčbr. dio 3721/1 u k.o. NOVO SELO ROK, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grad Čakovec, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, OIB: 44427688822.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izraditi će tvrtka Girus d.o.o. Dr. Vlatka Mačka 43, Šenkovec.

Obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađena predmetne ceste započeti će 20.02.2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Josip Goričanec (Geo 1048) koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 21.02.2023. godine u vremenu od 09,00 do 12,00 sati u prostorijama tvrtke Girus d.o.o., Šenkovec, Naselje dr. Vlatka Mačka 43.

Preuzimanje (DOC, 8KB)