Javni poziv za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih 2016.“

2492

Temeljem Statuta Grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca“, broj 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016. („Službeni glasnik Grada Čakovca“, broj 5/15), gradonačelnik Grada Čakovca raspisuje

JAVNI POZIV
za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih 2016.“

I. PREDMET
Grad Čakovec upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih“ koja će se održati krajem lipnja i u prvoj polovici srpnja 2016. godine. Prikupljaju se pisani prijedlozi scenskih, glazbenih, filmskih i drugih programa koji obogaćuju kulturni život Čakovca u ljetnim mjesecima. Programom javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016. za manifestaciju „Ljeto u gradu Zrinskih“ planiran je iznos od 300.000,00 kuna.

II. TEHNIČKI UVJETI
Grad Čakovec osigurava lokacije za izvođenje planiranih programa. Podnositelj prijave dužan je, u suradnji s izvođačima programa, osigurati ostale tehničke uvjete.

III. OPĆI UVJETI
Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi i priložiti prijedlog izvođenja programa. Programe je dužan organizirati sukladno dogovoru te izvršiti financijske obveze prema izvođačima, angažiranim suradnicima i djelatnicima.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijave se podnose u pisanom obliku te se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove, K. Tomislava 15, 40000 Čakovec ili skeniranu prijavnicu na e-mail adresu ljubomir.borovic@cakovec.hr

Rok za podnošenje prijava istječe zaključno s 8. veljače 2016. godine.

Pisana prijava mora sadržavati sljedeće:
1. Popunjene obrasce I., II. I III. – I. Osnovni podaci o prijavitelju projekta, II. Podaci o projektu, III. Prijedlog financijske konstrukcije za izvršenje projekta. Obrasci se mogu preuzeti OVDJE.
2. Za pravne osobe: preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe.
3. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je prijavitelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe.
4. Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama (plakati, leci, ugovori, fotografije, press clipping i dr.).
5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja.
6. Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

V. ODABIR PROGRAMA ILI PROJEKTA
Pristigle prijave razmotrit će i ocijeniti Kulturno vijeće Grada Čakovca, a konačnu odluku donijet će nadležna komisija. Prijave koje su nepravovremene i nepotpune neće se uzimati u obzir.

Kriteriji za odabir najpogodnije prijave u Javnom pozivu su:
1. Kvaliteta i raznolikost predloženih programa
2. Kvaliteta dosadašnjeg rada i dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija
3. Financijski elementi programa.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Čakovca u roku od dva dana od dana donošenja odluke o organizatoru manifestacije.

VI. SKLAPANJE UGOVORA
S podnositeljem odabrane ponude Grad Čakovec sklapa Ugovor o organizaciji manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih 2016.“.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač