Javni poziv za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih 2018.“

1986

Temeljem Statuta Grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca“, broj 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i Proračuna Grada Čakovca za 2018., gradonačelnik Grada Čakovca raspisuje

JAVNI POZIV
za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih 2018.“

I. PREDMET
Grad Čakovec upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih“ koja će se održati krajem lipnja i u prvoj polovici srpnja 2018. godine. Prikupljaju se pisani prijedlozi scenskih, glazbenih, filmskih i drugih programa koji obogaćuju kulturni život Čakovca u ljetnim mjesecima. Programom javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. za manifestaciju „Ljeto u gradu Zrinskih“ planiran je iznos od 330.000,00 kuna.

II. TEHNIČKI UVJETI
Grad Čakovec osigurava lokacije za izvođenje planiranih programa. Podnositelj prijave dužan je, u suradnji s izvođačima programa, osigurati ostale tehničke uvjete.

III. OPĆI UVJETI
Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi i priložiti prijedlog izvođenja programa. Programe je dužan organizirati sukladno dogovoru te izvršiti financijske obveze prema izvođačima, angažiranim suradnicima i djelatnicima.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Obvezni dijelovi prijave su:

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac br. 1);
 2. potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac br. 2);
 3. potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 3)
 4. preslika Upisa u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 5. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja;

Napomena: Obrasci br. 1, 2 i 3 se mogu preuzeti s internetske stranice Grada Čakovca: www.cakovec.hr – u nastavku

Neobavezni dio prijave su materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.

Prijave se podnose u pisanom obliku te se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – LJETO U GRADU ZRINSKIH“ na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove, K. Tomislava 15, 40000 Čakovec ili skeniranu prijavnicu na e-mail adresu drustvene@cakovec.hr

V. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava istječe zaključno s 4. siječnja 2018. godine.

VI. ODABIR PROGRAMA ILI PROJEKTA

Pristigle prijave razmotrit će i ocijeniti Kulturno vijeće Grada Čakovca, a konačnu odluku donijet će nadležna komisija. Prijave koje su nepravovremene i nepotpune neće se uzimati u obzir.

Kriteriji za odabir najpogodnije prijave u Javnom pozivu su:

 1. Kvaliteta i raznolikost predloženih programa
 2. Kvaliteta dosadašnjeg rada i dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija
 3. Financijski elementi programa.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Čakovca u roku od pet dana od dana donošenja odluke o organizatoru manifestacije.

VI. SKLAPANJE UGOVORA

S podnositeljem odabrane ponude Grad Čakovec sklapa Ugovor o organizaciji manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih 2018.“.

Prilikom sklapanja Ugovora korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti ugovorenog iznosa.

 

OBRASCI ZA PREUZIMANJE

 1. OBRAZAC 1 – Osnovni podaci Preuzimanje
 2. OBRAZAC 2 – Izjava o financiranju projekta Preuzimanje
 3. OBRAZAC 3 – Izjava o partnerstvu Preuzimanje

KLASA: 612-01/17-01/3
URBROJ: 2109/2-06-02-17-1
Čakovec, 4. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, v.r.