Temeljem Statuta Grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca“, broj 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14 i 1/18) i Proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu, gradonačelnik Grada Čakovca raspisuje

JAVNI POZIV
za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih 2019.“

I. PREDMET

Grad Čakovec upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih“ koja će se održati krajem lipnja i u prvoj polovici srpnja 2019. godine. Prikupljaju se pisani prijedlozi scenskih, glazbenih, filmskih i drugih programa koji obogaćuju kulturni život Čakovca u ljetnim mjesecima. Programom javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. za manifestaciju „Ljeto u gradu Zrinskih“ planiran je iznos od 350.000,00 kuna.

II. TEHNIČKI UVJETI

Grad Čakovec osigurava lokacije za izvođenje planiranih programa. Podnositelj prijave dužan je, u suradnji s izvođačima programa, osigurati ostale tehničke uvjete.

III. OPĆI UVJETI

Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi i priložiti prijedlog izvođenja programa. Programe je dužan organizirati sukladno dogovoru te izvršiti financijske obveze prema izvođačima, angažiranim suradnicima i djelatnicima.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Obvezni dijelovi prijave su:

  1. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac br. 1) Preuzmi
  2. potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 2) Preuzmi
  3. preslika Upisnika u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
  4. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja

Napomena: Obrasci br. 1 i 2 se mogu preuzeti s internetske stranice Grada Čakovca: www.cakovec.hr – u nastavku.

Neobvezni dio prijave su materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.

Prijave se podnose u pisanom obliku te se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – LJETO U GRADU ZRINSKIH“ na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove, K. Tomislava 15, 40000 Čakovec ili skeniranu prijavnicu na e-mail adresu drustvene@cakovec.hr

V. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a istječe zaključno s 18. veljačom 2019. godine.

VI. ODABIR PROGRAMA ILI PROJEKTA

Pristigle prijave razmotrit će i ocijeniti Kulturno vijeće Grada Čakovca, a konačnu odluku donijet će nadležna komisija. Prijave koje su nepravovremene i nepotpune neće se uzimati u obzir.

Kriteriji za odabir najpogodnije prijave u Javnom pozivu su:

  1. Kvaliteta i raznolikost predloženih programa
  2. Kvaliteta dosadašnjeg rada i dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija
  3. Financijski elementi programa.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Čakovca u roku od pet dana od dana donošenja odluke o organizatoru manifestacije.

VII. SKLAPANJE UGOVORA

S podnositeljem odabrane ponude Grad Čakovec sklapa Ugovor o organizaciji manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih 2019.“.

Prilikom sklapanja Ugovora korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti identičnoj ili većoj od ugovorenog iznosa.

GRADONAČELNIK:
Stjepan Kovač