Temeljem članka 17. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca (Sl .gl. Grada Čakovca 4/2022), Gradonačelnica Grada Čakovca raspisuje

J A V N I    P O Z I V
za podnošenje prijedloga za imenovanje člana Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca

 

Pokreće se postupak izbora člana Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca kao tijela za praćenje primjene Kodeksa u prvom stupnju.

Član Povjerenstva koji se imenuje na temelju ovog Javnog poziva mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– osoba nedvojbenog javnog ugleda,
– osoba koja nije član političke stranke,
– osoba koja nije nositelj političke dužnosti ili kandidat nezavisnih lista.

Mandat člana Povjerenstva poklapa se s mandatom gradskih vijećnika Grada Čakovca, odnosno traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća Grada Čakovca.

Kandidat je, uz obrazloženu prijavu, dužan priložiti:
– vlastoručno potpisanu izjavu da nije član političke stranke, niti nositelj političke dužnosti ili kandidat nezavisnih lista.

Rok za podnošenje prijedloga za izbor člana Povjerenstva je 6 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Čakovca.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec ili na e-mail: dragica.kemeter@cakovec.hr

Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće se razmatrati.

U slučaju pristiglih prijava odnosno prijedloga više kandidata za člana Povjerenstva, izbor se vrši tajnim glasovanjem na sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca. U slučaju pristigle jedne prijave odnosno prijedloga, odluku o izboru donosi Gradsko vijeće Grada Čakovca javnim glasovanjem.

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.cakovec.hr/web/odrzana-9-sjednica-gradskog-vijeca-grada-cakovca-2022/

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

KLASA: 024-03/22-02/48
URBROJ: 2109-2-01-22-09
Čakovec, 13. lipanj 2022.