Temeljem Zaključka o provođenju projekta „Gradski vrtovi“, Klasa: 320-01/15-01/3, Urbroj: 2109/02-05-03-15-03, od dana 21. travnja 2015., raspisuje se

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za korištenjem vrtne parcele

I. Predmet ovog poziva je prikupljanje zahtjeva građana Grada Čakovca za korištenjem vrtne parcele u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.

Vrtne parcele, njih ukupno 12 (slovima: dvanaest), u površini do 50 m², nalaze se na području Čakovca, u ulici Dragutina Domjanića.

II. Pisani zahtjev za korištenjem zemljišta iz točke I. st. 2. ovog poziva mora sadržavati:

 • ime i prezime podnositelja zahtjeva i OIB,
 • presliku osobne iskaznice,
 • telefonski kontakt broj, fiksni/mobilni ili e-mail
 • zahtjevu se prilaže dokaz o prvenstvu prava korištenja iz toč. VI. ovog poziva

III. Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 5 godina, bez naknade, uz mogućnost skraćivanja perioda korištenja u slučaju dobivanja akta kojim se odobrava građenje, potvrde glavnog projekta ili rješenja o izvedenom stanju, do privođenja zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu.

IV. Pravo podnošenja zahtjeva za korištenjem vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Čakovca ukoliko nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.
Zahtjev za korištenjem vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.

V. Vrtne parcele daju se na korištenje podnositeljima zahtjeva po redoslijedu utvrđenom prema Listi reda prvenstva.

VI. Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva, koji se izražavaju brojem bodova, su:

 1. socijalni status podnositelja zahtjeva,
  a) prema statusu korisnika prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi – 10 bodova
  b) za status nezaposlene osobe – 8 bodova
 2. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod),
  a) za mjesečne prihode do 50% prosječne mjesečne plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u protekloj godini, po članu domaćinstva – 6 boda,
  b) za mjesečne prihode od 50% do 75% prosječne mjesečne plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u protekloj godini, po članu domaćinstva – 4 boda,
  c) za mjesečne prihode od 75% prosječne mjesečne plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u protekloj godini, po članu domaćinstva – 2 boda.
 3. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelje zahtjeva
  a) za svakog punoljetnog člana domaćinstva – 1 bod
  b) za svakog maloljetnog člana domaćinstva – 2 boda

 

VII. Kriteriji za utvrđivanje Liste dokazuju se:

 • Status korisnika prava socijalne skrbi dokazuje se potvrdom Centra za socijalnu skrb da je podnositelj zahtjeva korisnik prava na socijalnu skrb,
 • Status nezaposlene osobe dokazuje se uvjerenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je podnositelj zahtjeva u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • Imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva dokazuje se obračunskom ispravom za isplatu plaće – naknade plaće,
 • Broj članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva utvrđuje se izjavom podnositelja zahtjeva.

Isprave kojima se dokazuju kriteriji predaju se u izvorniku ili preslici i ne smiju biti starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva.

VIII. Zahtjev za korištenjem vrtne parcele podnosi se Gradu Čakovcu, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o Javnom pozivu u lokalnom tjedniku Međimurske novine, u zatvorenoj omotnici, s naznakom – „Prijava povodom Javnog poziva – zahtjev za korištenjem vrtne parcele – ne otvaraj“, putem pošte ili u pisarnicu Grada Čakovca.

IX. Povjerenstvo utvrđuje redosljed podnositelja zahtjeva na Listi na osnovi obavljenog bodovanja svakog pojedinog zahtjeva i utvrđuje Prijedlog Liste. Ako je broj zaprimljenih prijava veći od broja raspoloživih parcela, a osobe su ostvarile jednak broj bodova, prednost se daje osobi s prebivalištem bliže lokaciji Gradskog vrta.
Prijedlog Liste sadrži: imena, prezimena, adrese i OIB-ove podnositelja zahtjeva.
Konačnu Listu utvrđuje gradonačelnik.
Konačna Lista se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Čakovca.

X. S osobama s Liste, ovisno o broju raspoloživih vrtnih parcela, sklopit će se ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu.
Primopredaja zemljišta vrši se očevidom i pokazivanjem na licu mjesta, o čemu će se sastaviti poseban zapisnik.

XI. Nadzor nad korištenjem parcela sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i pravilima propisanim u toč. III. Zaključka, provodi komunalni redar Grada Čakovca.

XII. Ovaj Javni poziv biti će objavljen na službenoj internetskoj stranici www.cakovec.hr i oglasnoj ploči Grada Čakovca u cjelokupnom sadržaju s cjelovitim tekstom koji sadržava sva pravila i uvjete javnog nadmetanja, a Obavijest o objavi ovog Javnog poziva u lokalnom tjedniku.

Stjepan Kovač, gradonačelnik