Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o savjetima mladih (NN RH 41/14), članka III. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 2/14, 1/16) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 8. sjednici održanoj 18. listopada 2018., uputilo

 JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Čakovca

 Savjet mladih Grada Čakovca osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Čakovca.

Pravo predlaganja kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Čakovca imaju:

 • udruge mladih i udruge koje se bave mladima
 • učenička vijeća srednjih škola
 • studentski zborovi
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija
 • neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.

Mladi koji mogu biti birani za članove Savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području Grada Čakovca u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Ovlašteni predlagatelji moraju ispuniti propisane obrasce za svakog kandidata kojeg predlažu (mogu se skinuti na web stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr.) Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova obvezno sadržava sljedeće:

IME/NAZIV I SJEDIŠTE (udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i neformalne skupine mladih)

__________________________________________________________________

IME I PREZIME KANDIDATA (DATUM ROĐENJA) TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE

_______________________________________________________________________

IME I PREZIME ZAMJENIKA KANDIDATA (DATUM ROĐENJA) TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE

_______________________________________________________________________

OBRAZLOŽENJE (detaljno navesti razloge zbog čega bi kandidat bio pogodan da bude član u Savjetu mladih, da li je dosad sudjelovao aktivno u radu udruga ili drugih organizacija, kojim vrstama problema mladih se bavio, da li se posebno isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u javnom životu)

_____________________________________________________________________

POTPIS OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA

_____________________________________________________________________

Prijedlog mora biti obvezno ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlogu se prilažu:

 • preslik rodnog lista ili domovnice kandidata,
 • potvrda o prebivalištu kandidata,
 • Izvadak iz odgovarajućeg registra (udruga i sl.) ne stariji od 6 mjeseci (ako je primjenjivo),
 • ispunjeni obrazac za prijavu za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Čakovca
 • ispunjeni obrazac Izjave kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih Grada Čakovca
 • popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih, ako je predlagatelj neformalna skupina mladih

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog poziva sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ulažu se u omotnicu koja se zatvara, a na prednjoj strani omotnice ispisuje se adresa primatelja:

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec, s naznakom “JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU U SAVJETU MLADIH”

Prijedlozi se podnose u roku od 8 dana od dana objavljenog javnog poziva na web stranicama Grada Čakovca i sredstvima javnog priopćavanja, poštom na navedenu adresu ili se mogu predati neposredno u Upravni odjel za upravu Grada Čakovca na istoj adresi.

Odbor za izbor za imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Čakovca te se objavljuju na web stranicama Grada Čakovca.

Gradsko vijeće Grada Čakovca na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članove Savjeta mladih.

KLASA: 021-06/18-01/22
URBROJ: 2109/02-02-18-05
Čakovec, 18. listopada 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat

OBRASCI ZA KANDIDATURU:

Preuzimanje (DOC, 15KB)

Preuzimanje (DOCX, 37KB)

Preuzimanje (DOCX, 15KB)