Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o savjetima mladih (NN RH 41/14), članka III. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 2/14) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst i 1/14) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 15. sjednici održanoj 24. rujna 2015., uputilo

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Čakovca

Savjet mladih Grada Čakovca osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Čakovca.

Pravo predlaganja kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Čakovca imaju:

  • udruge mladih i udruge koje se bave mladima
  • učenička vijeća srednjih škola
  • studentski zborovi
  • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija
  • neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.

Mladi koji mogu biti birani za članove Savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području Grada Čakovca u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Ovlašteni predlagatelji moraju ispuniti Propisani obrazac – preuzimanje za svakog kandidata kojeg predlažu (može se skinuti na stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr , a koji obvezno sadržava sljedeće:

  1. IME/NAZIV I SJEDIŠTE (udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i neformalne skupine mladih)
  2. IME I PREZIME KANDIDATA (DATUM ROĐENJA) TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE
  3. IME I PREZIME ZAMJENIKA KANDIDATA (DATUM ROĐENJA) TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE
  4. OBRAZLOŽENJE (detaljno navesti razloge zbog čega bi kandidat bio pogodan da bude član u savjetu mladih, da li je dosad sudjelovao aktivno u radu udruga ili drugih organizacija, kojim vrstama problema mladih se bavio, da li se posebno isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u javnom životu)
  5. POTPIS OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA

Takav prijedlog mora biti obvezno ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlogu se prilažu preslik rodnog lista te potvrda o prebivalištu kandidata, Izvadak iz Registra udruga ne stariji od 6 mjeseci (za Udruge), za učenička vijeća potvrda na kojoj se vidi da je izabrana osoba, za studentske zborove izvadak iz Upisnika studentskih organizacija, za pomladke političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija pečat i potpis predsjednika odnosno povjerenika organizacije, a za neformalne skupine mladih popis od 30 članova mladih koji mora biti potpisan od voditelja ili predsjednika skupine čiji potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

Pisane i obrazložene prijedloge ulaže se u omotnicu koja se zatvara, a na prednjoj strani omotnice ispisuje se adresa primatelja:

GRAD ČAKOVEC,
Kralja Tomislava 15,
40 000 Čakovec,
s naznakom “JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU U SAVJETU MLADIH”

Prijedlozi se podnose u roku od 8 dana od dana objavljenog javnog poziva na web stranicama Grada Čakovca i sredstvima javnog priopćavanja, poštom na navedenu adresu ili se mogu predati neposredno u Upravni odjel za upravu Grada Čakovca na istoj adresi.

Odbor za izbor za imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Čakovca te se objavljuju na web stranicama Grada Čakovca te u sredstvima javnog priopćavanja.

Gradsko vijeće Grada Čakovca na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članove Savjeta mladih.

KLASA:021-05/15-01/125
URBROJ: 2109/02-02-15-03
Čakovec, 24. rujan 2015.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat