Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Čakovcu za 2015. od 12. studenog 2014., Grad Čakovec raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnom tijelu Grada Čakovca

U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Čakovcu, Grad Čakovec iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnom tijelu Grada Čakovca.

Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita u skladu sa čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se u sljedećem upravnom odjelu Grada Čakovca za sljedeće radno mjesto:

 1. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i europske fondove:
 • referent – 1 izvršitelj

UVJETI

 • srednja stručna sprema
 1. U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo:
 • referent – 1 izvršitelj

UVJETI

 • ekonomist SSS

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

Kandidati uz prijavu za javni poziv trebaju priložiti:

 • kratki životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO ili presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu, ukoliko je ima
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15 ZSNLPS – ne starije od 6 mjeseci

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se:

 • na temelju pisanog ugovora s čelnikom upravnog tijela
 • prema programu stručnog osposobljavanja
 • pod vodstvom mentora.

Izabrani polaznici nisu službenici Grada Čakovca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a (od 02. kolovoza 2015.), na adresu Grad Čakovec, „Upravni odjel za upravu – za stručno osposobljavanje“, Kralja Tomislava 15, Čakovec.

KLASA: 080-01/15-01/84
URBROJ: 2109/02-01-15-01
Čakovec, 25. kolovoz 2015.

GRAD ČAKOVEC
GRADONAČELNIK

Stjepan Kovač