Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Čakovcu za 2015. od 12.  studenog 2014. i 12. siječnja 2015., Grad Čakovec raspisuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnom tijelu Grada Čakovca

U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Čakovcu, Grad Čakovec iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Čakovca.
Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita u skladu sa čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se u sljedećim upravnim odjelima Grada Čakovca za sljedeće radno mjesto:

U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo:
–    referent – 1 izvršitelj
UVJETI:
–     SSS – ekonomski tehničar/poljoprivredni tehničar

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

Kandidati uz prijavu za javni poziv trebaju priložiti:
–    kratki životopis
–    presliku osobne iskaznice
–    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili svjedodžbe)
–    elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO ili presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu, ukoliko je ima
–    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15 ZSNLPS – ne starije od 6 mjeseci

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se:
–    na temelju pisanog ugovora s čelnikom upravnog tijela
–    prema programu stručnog osposobljavanja
–    pod vodstvom mentora.

Izabrani polaznici nisu službenici Grada Čakovca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a (od 15. siječnja 2015.), na adresu Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec (za stručno osposobljavanje).

KLASA: 080-01/15-01/3
URBROJ: 2109/02-01-15-01
Čakovec, 15. siječanj 2015.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp.