Gradonačelnica Grada Čakovca u funkciji Skupštine društva upućuje

J A V N I   P O Z I V
ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU GRADA ČAKOVCA

Gradonačelnica Grada Čakovca sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19), u funkciji Skupštine društva:

a) GKP Čakom d.o.o. – 4 člana
b) GP Ekom d.o.o. – 3 člana
c) GP Stanorad d.o.o. – 2 člana

donosi odluke o imenovanju njihovih nadzornih odbora, na mandat od 4 godine.

Sukladno članku 48. stavku 1. točci 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), gradonačelnica imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5 toga Zakona, osnovanih od strane predstavničkog tijela jedinice, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Člankom 15. stavkom 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN RH 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15, 98/19), propisano je da članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva), predlaže glavnoj skupštini društva predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave

Član nadzornog odbora, ne zasniva radni odnos sa trgovačkim društvom.

Za člana nadzornog odbora, može biti predložena fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna te ispunjava uvjete propisane člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima.

Kandidati za članove Nadzornog odbora GKP Čakom d.o.o. uz opće uvjete, moraju biti minimalno sveučilišni prvostupnici struke ili stručni prvostupnici struke odnosno osobe koje su stekle drugi stručni naziv završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju od 3 godine.

Građani (kandidati) s prebivalištem na području Grada Čakovca, zainteresirani za obavljanje dužnosti člana nadzornog odbora moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • da su punoljetni
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da su potpuno poslovno sposobni

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave,
– izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. i članka 255. Zakona o trgovačkim društvima

Prijave na Javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr, na adresu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec ili na dragica.kemeter@cakovec.hr . Javni poziv biti će objavljen i u Međimurskim novinama. Prijave se podnose zaključno sa danom 29. srpnja 2021.

Ako kandidat podnose prijavu za člana obaju nadzornih odbora, dužan je za svaki nadzorni odbor podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima, uz naznaku za koje trgovačko društvo podnosi prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom pozivu.

Na Javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, a o provedenom postupku podnosi izvješće Gradonačelnici Grada Čakovca.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Gradonačelnica Grada Čakovca u funkciji Skupštine društva predlaže Gradskom vijeću Grada Čakovca kandidate za članove nadzornih odbora trgovačkih društava.

Nakon što Gradsko vijeće Grada Čakovca utvrdi prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora, Gradonačelnica Grada Čakovca u funkciji Skupštine društva, imenuje članove nadzornih odbora.

KLASA: 021-05/21-01/64
URBROJ: 2109/2-01-21-01
Čakovec, 21. srpanj 2021.

GRADONAČELNICA
U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.