Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje

J A V N I   P O Z I V
ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE
NADZORNOG ODBORA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o.

Sukladno Društvenom ugovoru Međimurskih voda d.o.o., Nadzorni odbor Međimurskih voda d.o.o. sastoji se od 7 članova.

S obzirom da sadašnjim članovima Nadzornog odbora ističe mandat s danom 26.7.2021., Gradonačelnica Grada Čakovca raspisuje javni poziv za prijedlog 2 kandidata za Nadzorni odbor Međimurskih voda d.o.o.,

Članovi Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. biraju se na 4 godine.

Građani (kandidati) s prebivalištem na području Grada Čakovca, zainteresirani za obavljanje dužnosti člana nadzornog odbora moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • da su punoljetni
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da su potpuno poslovno sposobni

Za člana nadzornog odbora može biti predložena osoba koja osim uvjeta propisanih člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima i posebnim propisima koji uređuju izbor i/ili imenovanje, mora ispunjavati i sljedeće uvjete propisane člankom 45a Društvenog ugovora:

– da ima završenu najmanje SSS
– nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti,
– da nije član nadzornog odbora u više od pet društava.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave,
– izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. i članka 255. Zakona o trgovačkim društvima

Prijave na Javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr, na adresu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec ili na dragica.kemeter@cakovec.hr . Javni poziv biti će objavljeni i u Međimurskim novinama. Prijave se podnose zaključno sa danom 29. srpnja 2021.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom pozivu.

Na Javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, a o provedenom postupku podnosi izvješće Gradonačelnici Grada Čakovca.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Gradonačelnica Grada Čakovca predlaže Gradskom vijeću Grada Čakovca kandidate za članove Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

Nakon što Gradsko vijeće Grada Čakovca utvrdi prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora, Gradonačelnica Grada Čakovca, donosi Odluku o kandidatima za Nadzorni odbor Međimurskih voda d.o.o.

KLASA: 021-05/21-01/65
URBROJ: 2109/2-01-21-01
Čakovec, 21. srpanj 2021.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.