Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje

J A V N I   P O Z I V
ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE ŠKOLSKIH ODBORA ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAKOVEC

 

Gradonačelnica Grada Čakovca utvrđuje prijedlog kandidata za članove školskih odbora čiji je osnivač Grad Čakovec:

  1. I. osnovne škole Čakovec
  2. II. osnovne škole Čakovec
  3. III. osnovne škole Čakovec
  4. Umjetničke škole Miroslav Magdalenić
  5. Osnovne škole Ivanovec
  6. Osnovne škole Kuršanec
  7. Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec

Sukladno članku 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), školski odbori imaju 7 članova, od kojih osnivač imenuje i razrješava 3 člana.

Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno imenovani.

Građani (kandidati) s prebivalištem na području Grada Čakovca, zainteresirani za obavljanje dužnosti člana školskog odbora, moraju ispunjavati  sljedeće uvjete:

  • da su punoljetni
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da su potpuno poslovno sposobni

Član školskog odbora kojeg imenuje osnivač treba imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti radnik školske ustanove.

Za člana školskog odbora ne smije se imenovati kandidat koji je pravomoćno osuđen ili se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. stavka 1. i 2., odnosno članka 119., stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave

Prijave na Javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr, na adresu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec ili na dragica.kemeter@cakovec.hr . Javni poziv biti će objavljen i na web portalu Međimurskih novina.  Prijave se podnose zaključno sa danom 31. srpnja 2021.

Ako kandidat podnese prijavu za člana više školskih odbora, dužan je za svaki školski odbor podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima, uz naznaku za koji školski odbor podnosi prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom pozivu.

Na Javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, a o provedenom postupku podnosi izvješće Gradonačelnici Grada Čakovca.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Gradonačelnica Grada Čakovca imenuje članove školskih odbora od strane Grada Čakovca, kao osnivača.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.