Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje

JAVNI POZIV
ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAKOVEC TE VATROGASNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC

 

Gradonačelnica Grada Čakovca utvrđuje prijedlog kandidata za upravna vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Čakovec te za člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

I. Gradonačelnica Grada Čakovca sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), donosi Rješenja o imenovanju upravnih vijeća od strane osnivača, na mandat od 4 godine:

a) Dječjeg vrtića Cvrčak (predsjednika i 2 člana)
b) Dječjeg vrtića Cipelica (predsjednika i 2 člana)

Kandidati za predsjednika i 2 člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica, biraju se iz redova javnih radnika, sukladno čl. 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

c) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec (predsjednika i 1 člana)

II. Gradonačelnica Grada Čakovca sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članku 32. Zakona o vatrogastvu (NN RH 125/19) te Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, donosi Rješenje o imenovanju 1 predstavnika osnivača u Vatrogasnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, na mandat od 5 godina.

III.  Gradsko vijeće Grada Čakovca, sukladno članku 1. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN RH 96/01, 98/19), imenuje članove Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec od strane osnivača, iz redova uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika (predsjednika i 3 člana), na mandat od 4 godine.

IV. Gradsko vijeće Grada Čakovca sukladno članku 17. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN RH 17/19, 98/19), imenuje članove Upravnog vijeća Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec (predsjednika i 2 člana), na mandat od 4 godine.

Predsjednik i 2 člana Upravnog vijeća Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN RH 17/19, 98/19), imenuju se iz redova kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka.  Za predsjednika i člana Upravnog vijeća Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij.

Građani (kandidati) s prebivalištem na području Grada Čakovca, zainteresirani za obavljanje dužnosti predsjednika/člana upravnog vijeća odnosno predstavnika osnivača u Vatrogasnom vijeću, u moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • da su punoljetni
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da su potpuno poslovno sposobni

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Prijave na Javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr, na adresu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec ili na dragica.kemeter@cakovec.hr . Javni poziv biti će objavljeni i u Međimurskih novinama. Prijave se podnose zaključno sa danom 29. srpnja 2021.

Ako kandidat podnose prijavu za člana više upravnih vijeća ili upravnog vijeća i Vatrogasnog vijeća, dužan je za svako upravno vijeće podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima, uz naznaku za koje upravno vijeće podnosi prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom pozivu.

Na Javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, a o provedenom postupku podnosi izvješće Gradonačelnici Grada Čakovca.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Gradonačelnica Grada Čakovca predlaže Gradskom vijeću Grada Čakovca kandidate za predsjednike/članove upravnih vijeća ustanova odnosno predstavnika osnivača u Vatrogasnom vijeću.

Nakon što Gradsko vijeće Grada Čakovca utvrdi prijedlog kandidata za predsjednike/članove upravnih vijeća odnosno predstavnika osnivača u Vatrogasnom vijeću, Gradonačelnica Grada Čakovca, imenuje članove nadzornih odbora.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.