Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju građevine (rekonstrukcija operacijskog bloka) javne i društvene namjene, zdrastvena ustanova – Županijska bolnica,

na građevnoj čestici k.č.br. 1038/1 k.o. Čakovec, lokacija – Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.2014 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, br. sobe 2013.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000016
URBROJ: 2109/2-05-02-14-0010
Čakovec, 13.10.2014. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove,
Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji