Javni poziv za uvid u spis predmeta
Dušanka Tkalčec, 40000 Čakovec, Ivanovec, Grabanica 34

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine – spremište poljoprivrednih strojeva

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. br. 526/1 k.o. Ivanovec (koja se formira od dijela k.č.br. 526/1 k.o. Ivanovec) u Ivanovcu, Grabanica 34.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.04.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba br. 208.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA
Tatjana Urem, bacc.ing.aedif.

javni_uvid_u_spis_20_3_2019