Javni poziv za uvid u spis predmeta
FERRO-PREIS d.o.o., HR-40000 Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2

I. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č.br. 2705/2 k.o. Čakovec temeljem čl. 116. st. 2. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – nadstrešnica za skladištenje odljevaka, 2. skupine,
na građevnoj čestici kč.br. 2705/1 k.o. Čakovec Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.09.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, soba 208, II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

javni_uvid_u_spis_ferro-preis