Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), -Sjeverna obilaznica Grada Čakovca, 2. faza od km 1+640 do km 4+060, 1. skupine

na katastarskim česticama k.o. Mihovljan, k.o. Pribislavec.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 208.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK
Ivana Mihalić, dipl.ing.građ.univ.spec.oecoing.

 

0706_001