Javni poziv za uvid u spis predmeta

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., 40000 Čakovec, Matice hrvatske 10

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – Sjeverni magistralni vodovod Čakovec – nastavak – I. faza

na katastarskim česticama u k.o. Mihovljan i k.o. Čakovec (Čakovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 208.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK
Ivana Mihalić, dipl.ing.građ.univ.spec.oecoing.

0745_001