Javni poziv za uvid u spis predmeta
Samir Oršoš, HR-42233 Karlovec Ludbreški, Gorica 15

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća, 2. skupine,

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 954 k.o. Žiškovec, Žiškovec 38.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.01.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 202.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

javni_poziv_orsos_samir