Javni poziv za uvid u spis predmeta, Škvorc M.

411

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Mišel Škvorc, HR-42000 Varaždin, Dravska 19

– dostavlja se

  1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č.br. 740,741 i 742 k.o. Totovec koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 592/3 k.o. Totovec, Totovec, Doktora Vladimira Bakarića 49A.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.05.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 209.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000034
URBROJ: 2109/2-05-02-18-0006
Čakovec, 17.05.2018.

STRUČNI SURADNIK
Mirko Budinski, bacc.ing.geoing.