Javni poziv za uvid u spis predmeta
Slaviša Mihalic, 40000 Štefanec, Zrinskih 2A

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija – građevinska dozvola za

  • građenje građevine poljoprivredne namjene, 3. skupine – spremište poljoprivrednih strojeva

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 485/1 k.o. Ivanovec (Ivanovec, Zrinskih 2a).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 202.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Mirko Budinski, bacc.ing.geoing,