REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000005
URBROJ: 2109/2-05-02-14-0005
Čakovec, 01.08.2014. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC HR-40000, Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e

1.    Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

  •   rekonstrukcija građevine (preuređenje odjela dnevne bolnice) javne i društvene namjene, zdrastvena ustanova,na građevnoj čestici k.o. Čakovec, k.č.br. 1038/1, lokacija – Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e.

2.    Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.08.2014 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava br. 15,  soba 207.

3.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
4.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke