JAVNI POZIVI KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE

    1. JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU Javni poziv
    2. JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA ČAKOVCA ZA 2020 GODINU U MJESNOJ SAMOUPRAVI (MJESNI ODBORI I GRADSKI KOTAREVI) Javni poziv
    3. OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA – ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU Javni poziv