Javno nadmetanje za korištenje javne površine (postavljanje štandova) na lokaciji “Starog sajmišta” u Čakovcu

834

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva (Kl.UP/I 350-01/95-01/126 od 28.07.1995.) raspisuje se:

JAVNO NADMETANJE
za korištenje javne površine (postavljanje štandova i kioska) na
lokaciji “Starog sajmišta” u Čakovcu

  1. Grad Čakovec daje na korištenje javnu površinu na lokaciji “Staro sajmište” uređenoj za postavljanje štandova, veličine 2,00 m2, na vrijeme od jedne godine. Broj mjesta za štandove je 45. Početna cijena za jedno mjesto je 360,00 kn mjesečno.Javno nadmetanje će se održati dana 22.09.2017. godine na “Starom sajmištu” u dva navrata:
  • u 9,00 sati će se održati usmeno javno nadmetanje za korisnike javne površine koji su tamo i do sada obavljali trgovačku djelatnost
  • u 11,00 sati će se održati usmeno javno nadmetanje za sve ostale zainteresirane.

Sudionici javnog nadmetanja dužni su izvršiti uplatu jamčevine za svaki štand u iznosu od 400,00 kn na žiro račun Grada Čakovca IBAN HR15 2407 0001 8060 0000 6, model 68, šifra 5738 – OIB. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine ne može se sudjelovati u javnom nadmetanju.

  1. Grad Čakovec daje na korištenje javnu površinu na lokaciji “Staro sajmište” uređenu za postavljanje kioska na vrijeme od 3 godine. Broj mjesta za kioske je 34. Veličina kioska je do 6 m2 . Mjesto za kiosk ima priključak za vodu, struju i telefon. Troškove priključenja snosi korisnik. Početna cijena za jedno mjesto iznosi 480,00 kn mjesečno.

Javno nadmetanje će se održati dana 22.09.2017. godine na “Starom sajmištu” u dva navrata:

  • u 9,30 sati će se održati javno nadmetanje za korisnike javne površine koji su tamo i do sada obavljali svoju trgovačku djelatnost
  • u 11,15 sati će se održati usmeno javno nadmetanje za sve ostale zainteresirane.

Sudionici javnog nadmetanja dužni su izvršiti uplatu jamčevine za svaki kiosk u iznosu od 600,00 kn na žiro račun Grada Čakovca IBAN HR15 2407 0001 8060 0000 6, model 68, šifra 5738 – OIB. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine ne može se sudjelovati u javnom nadmetanju.

  1. Sudjelovanje u javnom nadmetanju neće se dopustiti sudionicima koji nisu u cijelosti podmirili dospjele obveze za korištenje javne površine Gradu Čakovcu, ukoliko ne dokažu da su obvezu izvršili prije početka javnog nadmetanja.
  2. Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, na tel. 314-932.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE
GRADA ČAKOVCA