JAVNO NADMETANJE
za korištenje javne površine pješačke zone u Čakovcu za postavu pokretnih radnji

 1. Grad Čakovec daje na korištenje 3 lokacije dimenzija 2,5 m2 po jednom prodajnom mjestu u pješačkoj zoni centra grada, za postavu pokretnih radnji u vremenskom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.
 2. Sva mjesta mogu se koristiti na osnovu rješenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama Grada Čakovca, Klasa: UP/I-363-02/21-02/432 Urbroj: 2109/2-08-02-21-01
  Djelatnosti koje se mogu obavljati na lokacijama su:
  – pečenje i prodaja plodina
  – prodaja šećernih i sladoledarskih proizvoda
 3. Javno nadmetanje održati će se 22.12.2021. godine u 13,00 sati, u Uredu Grada, K. Tomislava 15
 4. Lokacija br. 1 – Trg Republike – prolaz između CZK i RK Međimurke
 5. Lokacija br. 2 – Trg Republike i početak Ul. Matice Hrvatske
 6. Lokacija br. 3 – Franjevački trg
 7. Početna cijena prodajnog mjesta je 2.920,00 kn za jednogodišnje razdoblje
 8. Za mjesta ne postoji mogućnost podnajma.
 9. Potrebne priključke infrastrukture korisnik osigurava u vlastitom angažmanu.
 10. Sudionici javnog nadmetanja obavezni su podmiriti sva dugovanja prema Gradu Čakovcu za dosadašnje korištenje javne površine, predočiti certifikate o ispravnosti pokretnih strojeva (ispravnost instalacija plina i struje), predočiti važeću registraciju za obavljanje djelatnosti s datumom izdavanja ne starijim od 15 dana (izvod iz registra TS, obrtnog registra i sl.) i uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kn na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR15 2407 0001 8060 0000 6 poziv na broj 68, 9016-OIB. Svaki sudionik dužan je uplatiti jamčevinu za onoliko mjesta koliko ih želi licitirati. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu, a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine, te potvrde o izmirenju svih obveza  za korištenje javne površine prema Gradu Čakovcu, neće se dozvoliti sudjelovanje u javnom nadmetanju.
 11. Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, svakog ponedjeljka, srijede i petka od 8,00 do 14,00 sati, tel. 314-932.

GRAD ČAKOVEC

KLASA : 363-02/21-02/111
URBROJ : 2109/02-08-21-01