Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva (Kl.UP/I 350-01/95-01/126 od 28.07.1995.)  raspisuje se:

JAVNO NADMETANJE
za korištenje javne površine (postavljanje štandova) na
lokaciji «Starog sajmišta» u Čakovcu

 1. Grad Čakovec daje na korištenje javnu površinu na lokaciji «Staro sajmište» uređenoj za postavljanje štandova, veličine 2,00 m2, na vrijeme od jedne godine. Broj mjesta za štandove je 45. Početna cijena za jedno mjesto je 360,00 kn mjesečno.
  Javno nadmetanje će se održati dana 15.09.2021. godine na «Starom sajmištu» u dva navrata:
  – u 9 sati će se održati usmeno javno nadmetanje za korisnike javne površine koji su tamo i do sada obavljali trgovačku djelatnost
  – u 11 sati će se održati usmeno javno nadmetanje za sve ostale zainteresirane.
  Sudionici javnog nadmetanja dužni su izvršiti uplatu jamčevine za svaki štand u iznosu od 400,00 kn na žiro račun Grada Čakovca IBAN HR15 2407 0001 8060 0000 6, model 68, šifra 5738 – OIB. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine ne može se sudjelovati u javnom nadmetanju.
 2. U javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje imaju u cijelosti podmirene dospjele financijske obveze za korištenje javne površine prema Gradu Čakovcu. 
 3. Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, na tel. 314-932.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE
GRADA ČAKOVCA