Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva (Kl.UP/I 350-01/95-01/126 od 28.07.1995.) raspisuje se:

JAVNO NADMETANJE
za korištenje javne površine postavljanjem štandova na
lokaciji “Starog sajmišta” u Čakovcu

  1. Grad Čakovec daje na korištenje javnu površinu na lokaciji “Staro sajmište” uređenoj za postavljanje štandova, veličine2,00 m2, na vrijeme od jedne godine. Broj mjesta za štandove je 45. Početna cijena za jedno mjesto je 360,00 kn mjesečno. Javno nadmetanje će se održati dana 20.09.2019. godine na “Starom sajmištu”:
  • u 9,00 sati će se održati usmeno javno nadmetanje za korisnike javne površine koji su tamo i do sada obavljali trgovačku djelatnost
  • u 11,00 sati će se održati usmeno javno nadmetanje za sve ostale zainteresirane.

Sudionici javnog nadmetanja dužni su izvršiti uplatu jamčevine za svaki štand u iznosu od 400,00 kn na žiro račun Grada Čakovca IBAN HR15 2407 0001 8060 0000 6, model 68, šifra 5738 – OIB. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine ne može se sudjelovati u javnom nadmetanju.

2. Sudjelovanje u javnom nadmetanju neće se dopustiti sudionicima koji nisu u cijelosti podmirili dospjele obveze za korištenje javne površine Gradu Čakovcu, ukoliko ne dokažu da su obvezu izvršili prije početka javnog nadmetanja.

3. Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, na tel. 314-932.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE
GRADA ČAKOVCA