Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca od 13.listopada 2014. objavljuje

 

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta
stambene namjene u K.O. Ivanovec
usmenom javnom dražbom

 

I/ Predmet prodaje

Dana 28.listopada 2014. godine, utorak, s početkom u 12,00 sati održati će se usmena javna dražba za prodaju 2 (slovima: dvije) građevinske parcele stambene namjene, na licu mjesta na lokaciji između kuće Zrinskih 25 i Metssovog dućana uz ulicu Zrinskih u Ivanovcu, zemljišta upisanog u:

zk.ul.br.2825, k.o. Ivanovec,

  • grunt.čest.br.74/1/1/1/31/1/1, ulica Zrinskih od 1021 m2, ident. s kčbr.96/77, k.o. iste površine iste, i

zk.ul.br.2032, k.o. Ivanovec,

  • grunt.čest.br.74/1/2/2, dvorište ulica Zrinskih od 1047 m2, ident. s kčbr.96/76, k.o. iste površine iste,

 

po početnoj cijeni od 18,-€/m2, u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.

Jamčevina iznosi 20 % od početne kupoprodajne cijene parcele za koju se daje ponuda u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove procjene vrijednosti zemljišta i objave natječaja u lokalnom tjedniku.

Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka je 15 (slovima:petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe.

 

II/

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

Nadmetanje se provodi i u slučaju samo jedne ponude.

U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke parcela.

Kupoprodaja i preuzimanje parcela vrši se prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, u zatečenom stanju parcela; parcele se utvrđuju obilaskom i pokazivanjem prema grafičkom dijelu dokumentacije.

Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene.

 

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

  1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 20 % od početne kupoprodajne cijene u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja za svaku parcelu za koju se nadmeću, u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1423400091806000006, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do 11 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da parcele nemaju nedostataka.

 

  1. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I. u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.

 

  1. Kupac je dužan platiti naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, (NN 39/13), kao i sve druge troškove u vezi kupoprodaje predmetnog zemljišta.

 

  1. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.

 

  1. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

 

  1. Potpuni tekst ovog Javnog nadmetanja će biti objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku Međimurske novine će se objaviti Obavijest o objavi ovog Javnog nadmetanja na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca u cjelovitom tekstu.

Informacije, podaci i dokumentacija o zemljištu dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel 040 314 924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Gradonačelnik Grada Čakovca
Stjepan Kovač