U ponedjeljak, 7. lipnja 2021., održane su konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora Ivanovec, Kuršanec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Savska Ves, Šandorovec, Štefanec i Totovec koje je sazvala i vodila pročelnica za upravu Grada Čakovca Dragica Kemeter.

Vijeća mjesnih odbora smatraju se konstituiranima kada se izaberu njihovi predsjednici, a imenovani su: Siniša Kregar u Kuršancu, Ivica Novak u Mihovljanu, Martin Jalušić u Novom Selu na Dravi, Srećko Vranović u Savskoj Vesi, Dejan Tomašić u Šandorovcu i Marta Topličanec u Totovcu. Mandat im traje do 2025. godine.

Konstituiranje vijeća mjesnih odbora Ivanovec i Štefanec nije uspjelo te će biti ponovljeno. Ukoliko drugi pokušaj konstituiranja ne bude uspješan, pristupiti će se još jednom, trećem, konstituiranju. U slučaju kada se održe tri neuspjela konstituiranja, pristupa se novim izborima.

Za 8. lipnja sazvane su konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora Novo Selo Rok, Krištanovec, Žiškovec, Slemenice i Mačkovec, a za 9. lipnja konstituirajuće sjednice gradskih kotara Jug, Istok i Zapad.