Kriteriji za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava

2109

Temeljem članka 32. st. 1, st. 3 i st. 4 te članka 33. st. 1. Zakona o udrugama (NN 74/14), te članka 3., st. 2 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13-proč. tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj je 14. sjednici, održanoj 09. srpnja 2015. godine donijelo,

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE PRIORITETA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD ČAKOVEC

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti koje moraju ispuniti korisnici sredstava Proračuna Grada Čakovca koji se putem javnih poziva ili natječaja za sufinanciranje projekata i programa udruga civilnog društva, ustanova i tvrtki prijavljuju za ostvarivanje prava na potpore iz sredstava Proračuna Grada Čakovca.

Članak 2.
U Proračunu Grada Čakovca osiguravaju se sredstva za sufinanciranje projekata i programa udruga, ustanova i tvrtki koje obavljaju djelatnost od interesa za Grad Čakovec.
Sredstva se dodjeljuju putem javnih poziva ili natječaja koji se za proračunsku godinu raspisuje u drugoj polovici godine koja prethodi godini za koju se javni pozivi ili natječaji odnose.
Sredstva se mogu dodijeliti iznimno mimo javnih poziva ili natječaja u slučaju da zbog nepredviđenih događaja ili opravdane hitnosti nije moguće provesti postupak javnog poziva ili natječaja.
Sredstva se mogu dodijeliti mimo javnih poziva ili natječaja u slučaju da udruga, grupa udruga, ustanova ili tvrtka imaju isključivu nadležnost u području djelovanja, kad je udruga, grupa udruga, ustanova ili tvrtka jedina operativno sposobna za rad, te kad je temeljem propisa udruga, grupa udruga, ustanova ili tvrtka izrijekom navedena kao provoditelj aktivnosti.

Članak 3.
Udruge, ustanove i tvrtke koje obavljaju djelatnost od interesa za Grad Čakovec moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da je registrirano područje djelatnosti i djelovanja Grad Čakovec,
2. ili da ostvaruju programe ili projekte kojima se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Grada Čakovca
3. da ispunjavaju sve obveze propisane Zakonom o udrugama, odnosno zakonom o ustanovama
4. da ostvaruju humanitarne programe od interesa za Grad Čakovec, odnosno programe ili projekte koji pridonose razvitku i općem napretku Grada Čakovca, njegovoj pozitivnoj promociji, pozitivnoj medijskoj vidljivosti, te povećanju njegovog položaja i ugleda
5. da ima registriranu djelatnost za koju se projektom ili programom javlja za sufinanciranje putem javnog poziva ili natječaja
6. da su u slučaju prethodnog dobivanja financijskih sredstava iz Proračuna Grada Čakovca opravdao njihovo trošenje
7. da ima podmirene sve obveze prema Državnom proračunu, te Proračunu Grada Čakovca i Međimurske županije.

Članak 4.
Sredstva iz Proračuna Grada Čakovca temeljem članka 2. ove Odluke, ne dodjeljuju se niti se mogu koristiti za financiranje materijalnih prava članova udruga, zaposlenika ustanova ili tvrtki koje oni ostvaruju po posebnim propisima.

Članak 5.
Javnim pozivom ili natječajem propisuje se dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom prijave za sufinanciranje.
U slučaju da udruga, ustanova ili tvrtka dostavi zahtjev za sufinanciranje mimo javnog poziva, u smislu članka 2. st.2 i st. 3 ove Odluke, zahtjevu je dužna priložiti i:
– Izvod iz registra udruga ili Odluku o osnivanju ustanove odnosno Izvadak iz sudskog registra
– Broj iz registra neprofitnih organizacija
– Potvrdu ili potpisanu izjavu da nema nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu, te Proračunu Grada Čakovca i Međimurske županije
Udruge, ustanove ili tvrtke koje ne prilože traženu dokumentaciji i/ili nisu opravdale prethodno dobivena sredstva iz Proračuna Grada Čakovca, ne mogu dobiti financijska sredstva iz Proračuna Grada Čakovca.

Članak 6.
Javni pozivi ili natječaji raspisuju se za projekte i programe iz područja sporta, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi i humanitarnih djelatnosti, zdravstva te obrazovanja, uključujući predškolski odgoj i visoko školstvo te druge djelatnosti od interesa za Grad Čakovec.
Osim za sufinanciranje programa i projekata, javni pozivi ili natječaji mogu se objaviti i za:
– financiranje, odnosno sufinanciranje podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
– programima javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,
– rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,
– za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjenih udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Grad Čakovec.

Članak 7.
Javnim pozivom ili natječajem propisat će se i prioriteti za sufinanciranje u pojedinim područjima na koji se javni poziv ili natječaj odnosi. Prioritetna područja određuju se temeljem ukazanih potreba, strateških dokumenata ili iskazanih interesa.

Članak 8.
Javni poziv ili natječaj obavezno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Čakovca, a po potrebi i u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja.
Za svako od područja formira se posebna stručna komisija koja pregledava, ocjenjuje i predlaže programe i projekte za sufinanciranje iz Gradskog proračuna.

Članak 9.
Raspored sredstava namijenjenih sufinanciranju programa ili projekata udruga, grupa udruga, ustanova ili tvrtki u smislu ove Odluke, utvrđuje se godišnjim Programom financiranja programskih aktivnosti od interes za Grad Čakovec, a koje donosi Gradsko vijeće.
Programom iz st. 1 ovog članka utvrđuju se udruge, grupe udruga, ustanove i tvrtke koje ispunjavaju kriterije propisane Javnim pozivom ili natječajem, te čije su programe ili projekte stručne komisije odabrale za sufinanciranje.

Članak 10.
Nadzor nad namjenskim korištenjem odobrenih sredstava obavljaju nadležni Upravni odjeli Grada Čakovca.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA:021-05/15-01/106
URBROJ:2109/02-04-15-3
Čakovec, 09. srpanj 2015.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat