Na temelju ovlasti propisanih odredbom članka 48.st.1.t.7 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 19/13 – pročišćeni tekst) u vezi s odredbom članaka 46. i 49.t.36. i 39. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/09, 2/13, 3/13 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Stjepan Kovač, do nosi

O D L U K U

O ODABIRU PRIJAVITELJA – KRAJNJIH KORISNIKA I O OBJAVI LISTE PRIORITETA

U PROVEDBI PROJEKTA „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA“

Članak 1.
Grad Čakovec prilazi sufinanciranju provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca“ vlastitim proračunskim sredstvima u iznosu od 300.000,00 kuna, koji iznos je osiguran i predviđen u proračunskoj stavci 022A007 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova u Odluci o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2013. s projekcijom proračuna za 2014.-2015. godinu (Službeni glasnik Grada Čakovca  6/12 i 3/13), u smislu Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu (Klasa: 024-04/13-03/08, Urbroj: 563-01/06-13-02) od dana 29. svibnja 2013., prema kojoj je prihvaćena ponuda Grada Čakovca za projekt „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca“ i za koju se odobrava financijska pomoć u visini do 40% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 1.200.000,00 kuna.

Članka 2.
Povjerenstvo za praćenje i provedbu Projekta „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Čakovca“ – dalje u tekstu: Projekt, u sastavu:
1.    Velimir Kramarić, mag.ing.arh. i urb., predsjednik Povjerenstva,
2.    Ilić Oliver, mag.ing.arh. i urb., zamjenik predsjednika Povjerenstva,
3.    Zdravko Janušić, bacc.ing.aedif., član,
4.    Roman Petrović, bacc.ing.aedif., zamjenik člana,
5.    Karmen Franin, univ.spec.oec., član,
6.    Vedran Biševac, mag.ing.traff., zamjenik člana
7.    Mirko Jurišić, mag.iur., član,
8.    Bogdan Tatjana, mag.iur, zamjenik člana,

dalje u tekstu: Povjerenstvo, svojim Zapisnikom o otvaranju prijava s Zaključkom o prijedlogu za odabir prijavitelja – Krajnjih  korisnika od dana 16.12.2013., Klasa: 300-01/13-01/1, Urbroj: 2109/02-05-03-13-15 na temelju formirane Liste prvenstva predložilo je sljedeće:
1.    Odabiru se Krajnji korisnici iz Liste prioriteta navedeni od rednog broja 1 do 42 u samoj Listi za sklapanje Ugovora u prvom krugu odabira u realizaciji Projekta
2.    Prijavitelji koji nisu odabrani temeljem Liste navedeni su od rednog broja 43 do 97 u samoj Listi, potencijalni za drugi krug odabira u realizaciji Projekta
3.    Prijavitelji koji nisu prošli administrativnu provjeru navedeni su od rednog broja 98 do 100 u samoj Listi

Članak 3.
a)    Prihvaća se prijedlog  Povjerenstva iz članka 2. te se u svemu potvrđuje Lista prioriteta utvrđena po Povjerenstvu, koja je sastavni dio ove Odluke,
b)    Lista prioriteta će bit objavljena na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca i na oglasnim pločama,
c)    Lista prioriteta se smatra javno objavljenom istekom 8 (slovima: osmoga) dana od dana javne objave na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca i na oglasnim pločama Grada Čakovca, istekom kojeg roka će se početi sklapati Ugovori iz točke d)
d)    Ugovori o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „Povećanje EnU u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca“ davanjem financijske pomoći, s prijaviteljima – Krajnjim korisnicima koji su u Listi prioriteta navedeni od rednog broja 1 do 42 sklopiti će se s rokom izvršenja 30.lipnja 2014.
e)    Lista prioriteta pomjerati će se automatski i bez posebnih formalnosti na niže i zahvaćati prijavitelje iz Liste prioriteta od rednog broja 43 do 97 kao sudionike potencijalnog drugog kruga odabira u realizaciji Projekta sve do krajnjeg roka završetka cijelog Projekta planiranog za konac 2014.godine ako Krajnji korisnici iz prethodne točke d) odbiju potpisati Ugovor ili ne ispune svoje ugovorne obveze u ugovorenim rokovima s obzirom da će se subvencije dodjeljivati na način da se temeljem Liste prioriteta dodjeljuju sredstva sve do konačnog povlačenja cjelokupnog iznosa od Fonda i cjelokupnog iznosa od Grada Čakovca u planiranom razdoblju realizacije Projekta.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca.

Lista prioriteta kao sastavni dio ove Odluke

Lista prioriteta kao sastavni dio ove Odluke – 1 izmjena

 

Stjepan Kovač, gradonačelnik