Mjesni odbori

mjesni_odbori_web_s

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili dio većeg naselja koje čini zasebnu cjelinu.

Na području Grada Čakovca, osim užeg gradskog područja, postoje mjesni odbori u svim naseljima i to: MO Ivanovec, MO Krištanovec, MO Kuršanec, MO Mačkovec, MO Mihovljan, MO Novo Selo na Dravi, MO Novo Selo Rok, MO Savska Ves, MO Slemenice, MO Šandorovec, MO Totovec, MO Žiškovec i MO Štefanec.

Mjesni odbor ima Vijeće mjesnog odbora i predsjednika kojeg bira Vijeće iz svog sastava javnim glasovanjem. Članove Vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora, koji imaju biračko pravo, neposredno tajnim glasovanjem. Broj članova Vijeća mjesnog odbora ne može biti manji od 5 niti veći od 9. Broj članova utvrđuje se Pravilima mjesnog odbora. Mandat članova Vijeća traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora:

 • donosi Pravila mjesnog odbora
 • donosi Program rada
 • donosi Financijski plan
 • saziva mjesni zbor građana za cijelo ili dio područja mjesnog odbora uz suglasnost gradonačelnika
 • podnosi izvješće o svom radu Gradonačelniku najmanje jedanput godišnje
 • može osnivati stalna i povremena radna tijela u skladu s pravilima
 • obavlja i druge poslove koji su mu povjereni odlukom Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva .

Nadzor nad zakonitošću rada Vijeća mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati 10% građana upisanih u popis biračana području koje se predlaže za osnivanje MO, organizacije i udruženja građana, Gradsko vijeće i Gradonačelnik.
O prijedlogu se raspravlja na zboru građana naselja ili dijela naselja. Zbor građana saziva gradonačelnik ili Vijeće mjesnog odbora uz suglasnost gradonačelnika.

Tijela mjesnog odbora su:

 1. vijeće mjesnog odbora i
 2. predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na vrijeme od 4 godine.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članovi vijeća mjesnog odbora mandat 2017. – 2021.

1. MJESNI ODBOR IVANOVEC

 1. Tihomir Žbulj – predsjednik odbora (098-814-126)
 2. Stjepan Petek
 3. Ana Bašek
 4. Bojan Herman
 5. Dragutin Horvat
 6. Josip Novak
 7. Melita Kraljić
 8. Petar Horvat
 9. Sanja Varga

2. MJESNI ODBOR KRIŠTANOVEC

 1. Dušan Mikolaj – predsjednik odbora (099-3853-500)
 2. Zdravko Škvorc
 3. Srećko Mrazović
 4. Damir Bakač
 5. Mladen Novak

3. MJESNI ODBOR KURŠANEC

 1. Siniša Kregar– predsjednik odbora (098-556-535)
 2. Danijel Šengula
 3. Mirela Tomašić
 4. Josip Petrović
 5. Petra Horvat
 6. Martin Meštrić
 7. Milena Šengula

 

4. MJESNI ODBOR MAČKOVEC

 1. Dragutin Balog – predsjednik odbora
 2. Josip Varga
 3. Krunoslav Vidačić
 4. Željko Bedić
 5. Ksenija Lončar
 6. Tomislav Toplek
 7. Tomislav Vrbanec

 

5. MJESNI ODBOR MIHOVLJAN

 1. Josip Jezernik  – predsjednik odbora (098-861-805)
 2. Vlatka Hajdinjak Trstenjak
 3. dr. sc. Predrag Kočila
 4. Sandra Vaser
 5. Tihana Zak Tompoš
 6. Robert Mikac
 7. Marijan Turk

 

6. MJESNI ODBOR NOVO SELO NA DRAVI

 1. Martin Jalušić – predsjednik odbora
 2. Jelena Gornik
 3. Miljenko Popović
 4. Daniel Jurinić
 5. Martina Jalušić

 

7. MJESNI ODBOR NOVO SELO ROK

 1. Miroslav Novak – predsjednik odbora (098-393-116)
 2. Josip Huzjak
 3. Jelena Zadravec
 4. Ivica Peserlin
 5. Anđelko Furdi
 6. Srećko Vugrinec
 7. Monika Bubek

 

8. MJESNI ODBOR ŠANDOROVEC

 1. Dejan Tomašić – predsjednik odbora (098-947-1812)
 2. Ivan Hlapčić
 3. Andreja Črep
 4. Marija Ivanuša
 5. Renato Remar

 

9. MJESNI ODBOR SAVSKA VES

 1. Predrag Vabec – predsjednik odbora (098-228-806)
 2. Lana Remar
 3. Branka Srnec
 4. Darijan Bolarić
 5. Marijan Pal
 6. Srećko Vranović
 7. Branko Gregur

 

10. MJESNI ODBOR SLEMENICE

 1. Mladen Domjanić – predsjednik odbora (098-191-0850)
 2. Marijan Damiš
 3. Danijel Oletić
 4. Mira Kraljić
 5. Antonija Kraljić

 

11. MJESNI ODBOR TOTOVEC

 1. Marta Topličanec – predsjednica odbora (091-3122-425)
 2. Natalija Medved
 3. Bojan Rodiger
 4. Ana Đunđuš
 5. Tatjana Komes

 

12. MJESNI ODBOR ŽIŠKOVEC

 1. Dragutin Vugrinec – predsjednik odbora (098-516-597)
 2. Nikola Lesjak
 3. Dragutin Sršan
 4. Mihaela Munđar
 5. Ljubica Kovačić

 

13. MJESNI ODBOR ŠTEFANEC

 1. Dejan Hrastić – predsjednik odbora (098-722-731)
 2. Vlado Jančec
 3. Slaviša Mihalic
 4. Sara Bašek
 5. Darko Jambrović