Mjesni odbori

mjesni_odbori_web_s

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili dio većeg naselja koje čini zasebnu cjelinu.

Na području Grada Čakovca, osim užeg gradskog područja, postoje mjesni odbori u svim naseljima i to: MO Ivanovec, MO Krištanovec, MO Kuršanec, MO Mačkovec, MO Mihovljan, MO Novo Selo na Dravi, MO Novo Selo Rok, MO Savska Ves, MO Slemenice, MO Šandorovec, MO Totovec, MO Žiškovec i MO Štefanec.

Mjesni odbor ima Vijeće mjesnog odbora i predsjednika kojeg bira Vijeće iz svog sastava javnim glasovanjem. Članove Vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora, koji imaju biračko pravo, neposredno tajnim glasovanjem. Broj članova Vijeća mjesnog odbora ne može biti manji od 5 niti veći od 9. Broj članova utvrđuje se Pravilima mjesnog odbora. Mandat članova Vijeća traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora:

 • donosi Pravila mjesnog odbora
 • donosi Program rada
 • donosi Financijski plan
 • saziva mjesni zbor građana za cijelo ili dio područja mjesnog odbora uz suglasnost gradonačelnika
 • podnosi izvješće o svom radu Gradonačelniku najmanje jedanput godišnje
 • može osnivati stalna i povremena radna tijela u skladu s pravilima
 • obavlja i druge poslove koji su mu povjereni odlukom Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva .

Nadzor nad zakonitošću rada Vijeća mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati 10% građana upisanih u popis biračana području koje se predlaže za osnivanje MO, organizacije i udruženja građana, Gradsko vijeće i Gradonačelnik.
O prijedlogu se raspravlja na zboru građana naselja ili dijela naselja. Zbor građana saziva gradonačelnik ili Vijeće mjesnog odbora uz suglasnost gradonačelnika.

Tijela mjesnog odbora su:

 1. vijeće mjesnog odbora i
 2. predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na vrijeme od 4 godine.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članovi vijeća mjesnog odbora mandat 2021. – 2025.

1. MJESNI ODBOR IVANOVEC

 1. Melita Kraljić – predsjednica odbora
 2. Ivica Fodor
 3. Duško Smolković
 4. Bojan Herman
 5. Zoran Rubin
 6. Marina Mihoci
 7. Vladimir Varga
 8. Nada Sabol
 9. Stjepan Jurinec

2. MJESNI ODBOR KRIŠTANOVEC

 1. Damir Bakač – predsjednik odbora (091-600-5163)
 2. Mladen Novak
 3. Zdravko Horvat
 4. Dušan Mikolaj
 5. Srećko Mrazović

3. MJESNI ODBOR KURŠANEC

 1. Siniša Kregar – predsjednik odbora (098-556-535)
 2. Danijel Šengula
 3. Mirela Tomašić
 4. Zdravko Oršuš
 5. Milena Šengula
 6. Marko Ptiček
 7. Vanja Kapeš

4. MJESNI ODBOR MAČKOVEC

 1. Krunoslav Vidačić – predsjednik odbora (098-465-497)
 2. Dragutin Balog
 3. Ksenija Lončar
 4. Tomislav Toplek
 5. Kosijenka Vugrin
 6. Bojan Krištofić
 7. Zvonimir Jurinić

5. MJESNI ODBOR MIHOVLJAN

 1. Ivica Novak – predsjednik odbora (091-384-3347)
 2. Mario Hižman
 3. Branislava Sinanović
 4. Josip Jezernik
 5. Robert Mikac
 6. Tea Cerovec
 7. Predrag Kočila

6. MJESNI ODBOR NOVO SELO NA DRAVI

 1. Martin Jalušić – predsjednik odbora (098-570-167)
 2. Ivana Kelner Tkalčec
 3. Dušan Zorić
 4. Katarina Plevnjak
 5. Smiljana Makarić

7. MJESNI ODBOR NOVO SELO ROK

 1. Miroslav Novak – predsjednik odbora (098-393-116)
 2. Josip Huzjak
 3. Jelena Zadravec
 4. Monika Bubek
 5. Srećko Vugrinec
 6. Lovro Horvat
 7. Mihaela Vuk Jalušić

8. MJESNI ODBOR ŠANDOROVEC

 1. Dejan Tomašić – predsjednik odbora (098-947-1812)
 2. Ivan Hlapčić
 3. Andreja Črep
 4. Marija Ivanuša
 5. Andrijana Petak

9. MJESNI ODBOR SAVSKA VES

 1. Srećko Vranović – predsjednik odbora (091-3340122)
 2. Darijan Bolarić
 3. Branka Srnec
 4. Mirjana Gerenčir
 5. Dubravka Kocijan
 6. Nikola Mlinarić
 7. Predrag Vabec

10. MJESNI ODBOR SLEMENICE

 1. Damir Panić – predsjednik odbora (091-161-6165)
 2. Nikolina Novak
 3. Anja Radek
 4. Nada Škvorc
 5. Mladen Domjanić

11. MJESNI ODBOR TOTOVEC

 1. Marta Topličanec – predsjednica odbora (091-3122-425)
 2. Bojan Rodiger
 3. Tatjana Trupković
 4. Ana Đunđuš
 5. Dario Sušec

12. MJESNI ODBOR ŽIŠKOVEC

 1. Dragutin Vugrinec – predsjednik odbora (098-516-597)
 2. Nikola Lesjak
 3. Mihaela Munđar
 4. Dragutin Sršan
 5. Ljubica Kovačić

13. MJESNI ODBOR ŠTEFANEC

1. Ivica Križaić – predsjednik odbora (099-209-4599)
2. Sebastian Petek
3. Tanja Petrović
4. Vlado Jančec