Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst), sazivam 6. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 27. veljače 2014. (četvrtak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

NACRT PRIJEDLOGA

D N E V N I    R E D

1.    Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje (materijal)
2.    Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
3.    Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2013.:
a)    Dječjeg vrtića Čakovec, (materijal)
b)    Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, (materijal)
c)    Centra za kulturu Čakovec, (materijal)
d)    Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, (materijal)
e)    Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, (materijal)
Gradskom vijeću Grada Čakovca
4.    Upućivanje prijedloga Odluke o preoblikovanju NK Međimurje u sportsko dioničko društvo sa ili bez sudjelovanja Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
5.    Upućivanje prijedloga:
a)    Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca predsjedniku Gradskog vijeća (materijal)
b)    Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
c)    Odluke o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
6.    Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju zaklade Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
7.    Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Gradskom vijeću Grada Čakovca (materijal)
8.    Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje (materijal )
9.    Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje (materijal )
10.  Upućivanje prijedloga Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora za:
a)    redovito održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca za period 2014-2018. (materijal)
b)    opskrbom električne energije za javnu rasvjetu na području Grada Čakovca za period 2014-2018. (materijal)
c)    održavanje javne rasvjete na području Grada Čakovca za period 2014-2018. (materijal)
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
11.    Upućivanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje (materijal)
12.    Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
13.    Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
14.    Donošenje Odluke o isplati naknade Upravnom vijeću JVP Čakovec (materijal)
15.    Upućivanje Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca (materijal)
16.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
17.    Upućivanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca (materijal)
18.    Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
19.    Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
20.    Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje (materijal)
21.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
22.    Donošenje Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti na pročelnike za 2014. (materijal)
23.    Donošenje Odluke o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije (materijal)
24.    Donošenje Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave (materijal)
25.    Donošenje Zaključka o usvajanju okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 1.1. do 31.12.2013. (materijal)
26.    Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o grobljima (materijal)
27.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
28.    Upućivanje prijedloga Odluke o obustavi isplate sredstava HDS-u Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
29.    Upućivanje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta na području DPU Martane Istok Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
30.    Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predstavnika u Projektni tim na provedbi investicije izgradnje odvodnog sustava i pripadnog uređaja za pročišćavanje Novo Selo na Dravi (materijal)
31.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2014. Akcije „Grad Čakovec prijatelj djece“ (materijal)
32.    Donošenje Odluke o visini naknade članovima Kulturnog vijeća Grada Čakovca (materijal)
Članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja:

1.    Izvod iz zapisnika sa 05. stručnog kolegija gradonačelnika (materijal)
2.    Izvješće o stipendijama Grada Čakovca (materijal)
3.    Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2013/2014. (materijal)
4.    Financijska izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2013. kojima Grad Čakovec nije osnivač (materijal)
5.    Izvješće CIVINET Mreža Slovenija – Hrvatska (materijal)
6.    Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2013. (materijal)
7.    Pregled podataka za ustanove (godišnji obračun za 2013.) – veza točka 3. Dnevnog reda (materijal)

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.