Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13, 3/13 – proč. tekst i 1/14), sazivam 7. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 8. svibanj 2014. (četvrtak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

NACRT PRIJEDLOGA

D N E V N I    R E D

1.    Donošenje Zaključka o upućivanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
a)    o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2013. i
b)    o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2013.,
Gradskom vijeću Grada Čakovca
2.    Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
3.    Upućivanje prijedloga Odluke o plaćanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
4.    Davanje Suglasnosti:
a) za nabavu i odluka o povjeravanju nabave za molok spremnika GKP Čakom d.o.o.
b) za kupnju kamiona od strane GKP Čakom-a
5.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
6.    Upućivanje prijedloga Odluke o Savjetima mladih Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
7.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
8.    Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara JVP Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
9.    Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli:
a)    Počasni građanin Grada Čakovca,
b)    Nagrada Grada Čakovca za životno djelo,
c)    Zlatnik „Grb Grada Čakovca“,
d)    Godišnja nagrada Grada Čakovca
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
10.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju programa „Ljeto u Gradu Zrinskih“ 2013.
11.   Donošenje Zaključka o utvrđivanju uvjeta za održavanje manifestacije „Porcijunkulovo“
Članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja:

1.    Izvod iz zapisnika sa 06. stručnog kolegija gradonačelnika (materijal)

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.