Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 11. srpnja 2013. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED SJEDNICE

Točka 1.
Zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga
Točka 2.
Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca
Točka 3.
Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća
Točka 4.
Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca
Točka 5.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje GKP „Čakom“ d.o.o.
Točka 6.
Donošenje Odluka o:a) Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
b) Izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem
c) zelenim površinama
d) izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
e) izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
f) Izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju na području Grada Čakovc
g) izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
h) izmjenama i dopunama Odluke uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
i) izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
j) izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi
k) Izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama
l) izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu
Točka 7.
Donošenje Odluke o imenovanju:a) Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca
b) Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca
Točka 8.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2012.
Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: :a) Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
b) Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskih ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
c)realizaciji IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec
Točka 10.
Prihvaćanje:a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012.
b) Godišnjeg financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013.

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 01. konstituirajuće sjednice i radnog dijela sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za 2012. GKP „Čakom“ d.o.o.
Točka 3.
Izvješće o poslovanju i godišnji financijski izvještaji za 2012. GP „Ekom“ d.o.o.
Točka 4.
Izvješće o poslovanju GP „Stanorad“ d.o.o. za 2012.
Točka 5.
Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca „Čakra“ d.o.o.
Točka 6.
Izvješća