Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 26. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

6. prosinca 2012. (četvrtak) u 09,00 sati

D N E V N I    R E D

(Preuzimanje dnevnog reda u cijelosti)

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012..
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
c) Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012.
d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.
e) Programa javnih potreba u športu za 2012.
f) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Davanje Prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2013. te Projekcije za 2014. i 2015. Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje .
Točka 6.
Donošenje Plana nabave za 2013.
Točka 7.
Upućivanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 8.
Donošenje Plana prijma u službu za 2013.
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi DPU „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 10.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 11.
Upućivanje prijedloga Odluke o odobrenju Aneksa II sa Gradom Prelogom o odlaganju otpada na odlagalište u Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 12.
Davanje Prethodne suglasnosti na promjenu cijene usluge prijevoza pokojnika
Točka 13.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 14.
Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok – Pustakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 15.
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. izmjene i dopune PPUG-a Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 16.
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi II. izmjene i dopune DPU „Blok 1“ u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 17.
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice u Mačkovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 18.
Upućivanje prijedloga Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 19.
Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 20.
Upućivanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 21.
Donošenje Zaključka o sklapanju ugovora sa HZZ
Točka 22.
Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 25. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Planovi poslovanja trgovačkih društava Grada Čakovca za 2013.:

a) GKP „Čakom“ d.o.o.
b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec
c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec
d) „Čakra“ d.o.o. Čakovec

Točka 3.

Planovi poslovanja trgovačkih društava Grada Čakovca za 2013.:

a) Dječjeg vrtića Čakovec
b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec
c) Centra za kulturu Čakovec
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec