Natječaj za naj-akciju 2016

1979

Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece raspisuje natječaj za Naj-akciju u 2016. godini.

NATJEČAJ ZA NAJAKCIJU 2016.

Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati opis aktivnosti (programa, projekta) namijenjenih poboljšanju kvalitete života djece na području Grada Čakovca.

Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati aktivnosti/projekte/programe koji se mogu potpuno provesti najkasnije do 30. 9. 2016.

KRITERIJI ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA I PROVEDBU NAJ-AKCIJE

 • u akciji moraju zajednički sudjelovati odrasli i djeca
 • djeca moraju aktivno participirati u provedbi akcije
 • originalnost i posebnost; akcija mora biti različita od dosadašnjih odnosno postojećih akcija/aktivnosti za djecu u Gradu Čakovcu
 • akcija mora biti namijenjena što većem broju djece ili, s opravdanim razlogom, samo određenoj skupini djece (prema dobi, ugroženosti, posebnim potrebama i sl.)
 • akcija mora imati visoku kvalitetu sadržaja i načina provedbe
 • akcija mora prepoznavati i udovoljavati akutne ili specifične potrebe ili probleme djece u Gradu Čakovcu
 • akcija mora predstavljati aktivnosti koje uvelike poboljšavaju uvjete i način života djece u Gradu Čakovcu
 • poželjno je da se predložene aktivnosti mogu provoditi/primjenjivati i u budućnosti

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava (prijedlog) na natječaj za Naj-akciju mora sadržavati precizan opis aktivnosti strukturiran na sljedeći način:

 1. Naziv Naj-akcije u 2016. godini
 2. Cilj Naj-akcije
 3. Program i sadržaj akcije
 4. Način provedbe akcije
 5. Tko su organizatori i voditelji/realizatori akcije
 6. Ciljna skupina i broj aktivno uključene djece u akciju
 7. Izvori i iznosi financijskih sredstava za provedbu akcije (opis troškova za planirane aktivnosti)
 8. Opseg volonterskog rada
 9. Praćenje akcije u medijima (plan)
 10. Po čemu je akcija posebna, nova, originalna
 11. Zaključak: koju/kakvu novost/korist/promjenu donosi akcija djeci i roditeljima

 

NAPOMENE

Prijedlog Naj-akcije ne smije imati više od 5 kartica teksta (ukupno 9.000 znakova). Prijava se može dostaviti isključivo na obrascu ‘NAJ AKCIJA 2016. – OBRAZAC ‘, koji se može preuzeti s internetske stranice Grada Čakovca www.cakovec.hr.

Jedan prijavitelj može na ovaj natječaj dostaviti najviše 2 prijedloga Naj-akcije.

Dijete, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih naroda (1989.), označava svaku osobu mlađu od 18 godina.

O najboljem prijedlogu Naj-akcije odlučit će, u skladu s prethodno navedenim kriterijima, Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u roku od 15 dana od završetka roka za prijave te će o tome obavijestiti sve podnositelje prijedloga.

Informacije o odabranoj Naj-akciji bit će svim prijaviteljima dostavljene pisanim putem.

S odabranim prijaviteljem Grad Čakovec sklopit će ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2016. godinu.

Odabrani prijavitelj dužan je Koordinacijskom odboru dostaviti izvješće o završenoj provedbi svih planiranih aktivnosti Naj-akcije najkasnije do 6. 10. 2016.

Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec prijatelj djece odabranu će Naj-akciju (su)financirati  iznosom od 15.000 kuna.

Prijedloge Naj-akcije potrebno je dostaviti na adresu:

GRAD ČAKOVEC
Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove
(s napomenom ”Za Naj-akciju”)

Kralja Tomislava 15
40000 Čakovec 
Natječaj se objavljuje u listu „Međimurske novine“  13. 5. 2016.

Rok za dostavljanje prijedloga na traženu adresu je 2. 6. 2016. do 15 sati bez obzira na način dostave.

KLASA: 602-02/16-01/2
URBROJ: 2109/2-01-16-22
Čakovec, 13. 5. 2016.