VAŽNO!

U tekstu Natječaja za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane  i diplomske studije za akademsku 2022./2023. godinu, koji je prihvaćen zaključkom gradonačelnice, 18. svibnja 2022. godine, u člancima 10. i 11., navedeno je da se dostava prijava na isti obavlja isključivo poštom, na adresu Grada Čakovca. Međutim, u rujnu ove godine, odlučeno je da se Natječaj za dodjelu novčanih potpora provodi isključivo elektroničkim putem.

Dakle, kao što je i najavljeno, počevši od ove godine, prijave na natječaj, kao i dostava sve potrebne dokumentacija, provode se  ISKLJUČIVO ONLINE  putem aplikacije SOM natječaji.

Poveznica za prijavu:  https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Natječaj će biti otvoren 15 dana od dana objave, a zatvara se u utorak, 8. studenoga 2022., u 23:59 sati.

1. Za akademsku godinu 2022. / 2023.
dodijelit će se novčane potpore  po dvije osnove:
A) uspjeha u srednjoj školi ili na studiju i rezultatima na učeničkim natjecanjima za studente prve godine
B) socijalno-imovinskog statusa

2. Novčana potpora Grada Čakovca dodjeljuje se:
-na vrijeme do završetka redovnog obrazovanja  i to za 10 mjeseci u kalendarskoj godini
-nakon završetka posljednjeg redovitog semestra apsolventi preddiplomskog i integriranog studija ostvaruju  pravo na novčanu potporu u trajanju od tri ( 3 ) mjeseca za studije koji traju do pet ( 5 ) semestara; šest ( 6) mjeseci za studije koji traju  šest ( 6 ), osam (8 ) i deset ( 10 )  semestara i više
-nakon završetka posljednjeg redovitog semestra apsolventi diplomskog studija ostvaruju  pravo na novčanu potporu u trajanju od šest ( 6) mjeseci za studije koji traju od dva  ( 2 ) do četiri (4 ) semestra

3. Gradonačelnica utvrđuje rang- listu studenata. Broj korisnika novčanih potpora utvrđuje se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada Čakovca.

4. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
-da su državljani Republike Hrvatske
-jedan roditelji ili skrbnik ima prebivalište na području Grada Čakovca
-studenti koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca
-čiji prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole uključujući i državnu maturu iznosi najmanje 3,5 (ako su upisali prvu godinu studija)
-čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5 (ako upisuju više godine studija)
-čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom preddiplomskog studija iznosi najmanje 3,50 (ako upisuju diplomski studij)
-čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom prve godine diplomskog studija iznosi najmanje 3,50 (ako upisuju drugu godinu diplomskog studija)
-ukoliko nema zaostajanja tijekom studija (ako se na natječaj javlja student viših godina studija)
-ukoliko student ne upisuje razlikovnu godinu ili ponanavljanje godine studija
-studenti koji nisu ili nemaju obveze povrata primljenih novčanih sredstava.

5. Zamolba za dodjelu novčane potpore podnosi  se za samo jednu od ponuđenih mogućnosti ( A ili B ) iz točke 1. 

6. Kriteriji za dodjelu novčane potpore Grada Čakovca prema uspjehu ( pod A) su:
-uspjeh u srednjoj školi ili studiju
-sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju

Uz Prijavu  prema Uspjehu u srednjoj školi ili studiju potrebno je priložiti:

 1. Zamolba za dodjelu novčane potpore s kratkim životopisom (molimo u zamolbi navesti mogućnost kontakta)
 2. Uvjerenje o redovnom upisu na studij, s naznakom naziva vrste studija te razinom sveučilišnog studija
 3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova (za studente druge i viših godina studija)
 4. Preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (samo za studente prve godine studija)
 5. Preslika potvrde o položenim ispitima državne mature (samo za studente prve godine)
 6. Potvrda o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski studij
 7. Potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika ( za jednog roditelja ili skrbnika, izdaje PUM ili e-Građani )
 8. Potvrda o prebivalištu studenta (izdaje PUM ili e-Građani.)
 9. Pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ( vlastoručno napisati izjavu )
 10. Domovnica
 11. Ostalo:
  -za sudionike državnih ili međunarodnih natjecanja:

Potvrda o sudjelovanju na učeničkom državnom ili međunarodnom natjecanju (samo za  studente prve godine)
-za vrhunske športaše
Potvrda HOO o razvrstavanju  u I. ili  II. kategoriju športaša Hrvatske
-studenti s tjelesnim oštećenjima
Mišljenje liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma ( ukoliko je nesposobnost donjih ekstremiteta 70 % ili više )

7. Kriteriji za dodjelu novčane potpore Grada Čakovca prema socijalno-imovinskom statusu (pod B ) su:
-socijalno-imovinski status
-djeca bez roditelja, djeca poginulih ili nestalih branitelj
-član obitelji koji redovito studira

Uz Prijavu prema Socijalno-imovinskom statusu potrebno je priložiti:

 1. Zamolba za dodjelu novčane potpore s kratkim životopisom (molimo u zamolbi navesti mogućnost kontakta)
 2. Uvjerenje o redovnom upisu na studij, s naznakom naziva vrste studija te razinom sveučilišnog studija
 3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova (za studente druge i viših godina studija)
 4. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita preddiplomskog studija (za studente koji upisuju diplomski studij)
 5. Potvrda o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski studij
 6. Preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (samo za studente prve godine)
 7. Preslika potvrde o položenim ispitima državne mature (samo za studente prve godine)
 8. Potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika (za jednog roditelja ili skrbnika, izdaje PUM ili e-Građani)
 9. Potvrda o prebivalištu studenta ( izdaje PUM il e-Građani )
 10. Pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju (vlastoručno napisati izjavu)
 11. Domovnica
 12. Pisana izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (vlastoručno napisati izjavu)
 13. Potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih šest (6) mjeseci prije raspisivanja  natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu
 14. Potvrda o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva (ukoliko ih imaju)
 15. Pisane izjave svih punoljetnih članova domaćinstva da ne ostvaruju nikakve dodatne prihode (vlastoručno napisati izjavu, ukoliko ih ne ostvaruju)
 16. Preslika Rješenja porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja natječaja po bilo kojem osnovu (Porezna uprava)
 17. Potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva
 18. Potvrda Centra za socijalnu skrb o korištenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ukoliko se koristi)
 19. Potvrda o iznosu mirovine (ukoliko je prima netko od članova domaćinstva, izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 20. Potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen)
 21. Pisana, ovjerena izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i očeva(dostaviti fotokopiju službene dokumentacije kao dokaz)

8. Za studente športaše koji su prema Pravilniku o kategorizaciji športaša Hrvatskog olimpijskog odbora razvrstani u I. i II. kategoriju športaša potrebno je priložiti:
-rješenje o razvrstavanju športaša u određenu kategoriju

9. Za studente s 70% ili više postotka tjelesnog  oštećenja koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta potrebno je priložiti:
-nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma

10.Zamolbe za dodjelu novčanih potpora dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 (s naznakom „za novčanu potporu na preddiplomskom studiju“; „ za novčanu potporu na integriranom studiju“  ili „za novčanu potporu na diplomskom studiju“). Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca. Prijave za natječaj  prema socijalno imovinskom statusu i Prijave za natječaj prema uspjehu mogu se preuzeti s Internet stranice Grada Čakovca www.cakovec.hr ( Prijava )

11. Zamolbe za dodjelu novčane potpore dostavljaju se  i s k lj u č i v o  p o š t o m.

12.Mjesečni iznos novčane potpore:
-za studij u Čakovcu  400,00 kuna)
-za studij u Varaždinu 500,00 kuna
-za studij u Zagrebu i ostalim gradovima u Hrvatskoj 900,00 kuna
-za studij u inozemstvu  900,00

13. Nakon završetka redovnog školovanja, obveza povrata se utvrđuje sukladno Odluci o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca (tekst Odluke dostupan je na Internet stranicama Grada Čakovca www.cakovec.hr

14. S roditeljima ili skrbnicima korisnika novčane potpore zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na novčanu potporu.

15. Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

16. O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi bit će obaviješteni u roku od osam ( 8 ) dana od dana obavljenog izbora.

Gradonačelnica Grada Čakovca

KLASA: 604-01/22-01/4
URBROJ: 2109-2-01-01-22-2

UPUTE ZA ELEKTRONIČKU PRIJAVU:
Upute_za_korisnike_aplikacije_SOM_natjecaji