Natječaj

za dodjelu stipendija za akademsku 2013./2014.godinu redovnim studentima

na preddiplomskim, integriranim i diplomskim studijima

1. Za akademsku godinu 2013. / 2014. dodijelit će se stipendije po dvije osnove:
A) uspjeha u srednjoj školi ili na studiju i rezultatima na učeničkim natjecanjima za studente prve godine
B)  socijalno-imovinskog statusa
2. Stipendija Grada Čakovca dodjeljuje se:

 • na vrijeme do završetka redovnog obrazovanja  i to za 10 mjeseci u kalendarskoj godini
 • nakon završetka posljednjeg redovitog semestra apsolventi preddiplomskog i integriranog studija ostvaruju  pravo na stipendiju u trajanju od tri ( 3 ) mjeseca za studije koji traju do pet ( 5 ) semestara; šest ( 6) mjeseci za studije koji traju  šest ( 6 ), osam (8 ) i deset ( 10 )  semestara i više
 • nakon završetka posljednjeg redovitog semestra apsolventi diplomskog studija ostvaruju  pravo na stipendiju u trajanju od šest ( 6) mjeseci za studije koji traju od dva  ( 2 ) do četiri (4 ) semestara

3. Gradonačelnik utvrđuje rang listu studenata. Broj stipendija utvrđuje se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada Čakovca.
4. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Čakovca imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
-da su državljani Republike Hrvatske

 • čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Čakovca najmanje tri ( 3 ) godina prije objave natječaja
 • čiji prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole uključujući i državnu maturu iznosi najmanje 3,5 (ako su upisali prvu godinu studija )
 • čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5 (ako upisuju više godine studija )
 • čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom preddiplomskog studija iznosi najmanje 3,50 (ako upisuju diplomski studij ).

5. Zamolba za dodjelu stipendije podnosi se za samo jednu od ponuđenih mogućnosti ( A ili B ) iz točke 1.
6. Kriteriji za dodjelu stipendije Grada Čakovca prema uspjehu ( pod A) su:

 • uspjeh u srednjoj školi ili studiju
 • sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju

Uz Prijavu  prema Uspjehu u srednjoj školi ili studiju potrebno je priložiti:

 • zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom
 • uvjerenje o redovnom upisu s naznakom vrste upisanog studija
 • potvrdu o prosjeku ocjena, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita (za studente druge i viših godina studija)
 • ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i državne mature ( za studente prve godine )
 • potvrdu o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski studij
 • potvrdu o prebivalištu roditelja ili skrbnika (za oba roditelja ili skrbnika)
 • pisanu izjavu da ne prima ni jednu drugu stipendiju
 • domovnicu
 • potvrdu o sudjelovanju na učeničkom državnom ili međunarodnom natjecanju ( za studente prve godine )

7. Kriteriji za dodjelu stipendije Grada Čakovca prema socijalno-imovinskom statusu (pod B ) su:

 • socijalno-imovinski status
 • djeca bez roditelja, djeca poginulih ili nestalih branitelja
 • član obitelji koji redovito studira

Uz Prijavu prema Socijalno-imovinskom statusu potrebno je priložiti:

 • zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom
 • uvjerenje o redovnom upisu s naznakom vrste upisanog studija
 • potvrdu o prosjeku ocjena, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita ( za studente druge i viših godina studija )
 • ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i državne mature ( za studente prve godine)
 • potvrdu o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski studij
 • pisanu izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva
 • potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih šest ( 6 ) mjeseci prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu
 • potvrdu o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva ( ukoliko ih imaju )
 • pisane izjave svih punoljetnih članova domaćinstva da ne ostvaruju nikakve dodatne prihode ( ukoliko ih ne ostvaruju )
 • presliku Rješenja porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja natječaja po bilo kojoj osnovi
 • uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb o primanju stalne novčane pomoći ( ukoliko je korisnik )
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o iznosu mirovine ( ukoliko je prima netko od članova domaćinstva )
 • potvrdu Zavoda za zapošljavanje ( ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen )
 • pisana, ovjerena izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i očeva
 • potvrdu o prebivalištu roditelja ili skrbnika ( za oba roditelja ili skrbnika )
 • pisanu izjavu da ne prima ni jednu drugu stipendiju
 • domovnicu

8. Za studente športaše koji su prema Pravilniku o kategorizaciji športaša Hrvatskog olimpijskog odbora razvrstani u I. i II. kategoriju športaša potrebno je priložiti:

 • rješenje o razvrstavanju športaša u određenu kategoriju

9. Za studente s 70% ili više postotka tjelesnog  oštećenja koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta potrebno je priložiti:

 • nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma

10.Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Čakovca, Čakovec, Kralja Tomislava 15 (s naznakom „za stipendiju na preddiplomskom studiju“; „ za stipendiju na integriranom studiju“  ili „za stipendiju na diplomskom studiju“). Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Čakovca. Prijave za natječaj za dodjelu stipendije prema socijalno imovinskom statusu i Prijave za natječaj prema uspjehu mogu se dobiti na  istoj adresi u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti odnosno preuzeti s Internet stranice Grada Čakovca www.cakovec.hr ( Prijava )
11. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se isključivo poštom.
12. Mjesečni iznos stipendija:

 • za studij u Čakovcu ( 300,00 kuna )
 • za studij u Varaždinu ( 400,00 kuna )
 • za studij u Zagrebu i ostalim gradovima u Hrvatskoj ( 800,00 kuna )
 • za studij u inozemstvu  (800,00 )

13. Nakon završetka redovnog školovanja stipendist je dužan vratiti iznos primljene stipendije ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti Odluke o stipendiranju studenata (obavijesti o uvjetima vraćanja stipendije odnosno oslobođenju od obveze vraćanja stipendije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti uprave Grada Čakovca )
14. S roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.
15. Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.
16. O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi bit će obaviješteni u roku od osam ( 8 ) dana od dana obavljenog izbora.
KLASA: 604-01/13-01/10
URBROJ: 2109/02-06-13-02
Čakovec, 09.09.2013.
Odluku o stipendijama

Gradonačelnik Grada Čakovca