NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU
GRAD ČAKOVEC
raspisuje, a
UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA
organizira i provodi
javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Republike u Čakovcu

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je
GRAD ČAKOVEC,
Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec
OIB: 44427688822
tel: 040 314 920
fax: 040 311 724
e-adresa: gradonacelnik@cakovec.hr
Odgovorna osoba Raspisivača: gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec
K. Racina 1, 40000 Čakovec

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je:
Udruženje arhitekata Međimurja
Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec
OIB:53620633344
Tel. 098814015
e-adresa: arhitekti-medjimurja@gmail.com
Odgovorna osoba Provoditelja: predsjednica Udruženja
Blanka Levačić, mag.ing.arch.
A.Šenoe 48, Šenkovec, 40000 Čakovec

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:
Autorski tim:
Jadranka Grgan- Makovec, dipl.ing.arh.
Udruženje arhitekata Međimurja
Mihovljanska 11, 40000 Čakovec
e-adresa: jgrganmakovec@gmail.com
Marina Mrla, mag.ing.arch.
Udruženje arhitekata Međimurja
Travnik 22, 40000 Čakovec
e-adresa: mrla.marina@gmail.com
Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.
Udruženje arhitekata Međimurja
Lavoslava Ružičke 20, 40000 Čakovec
e-adresa: mpintar.ck@gmail.com

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA HKA: 125-22/ČK-UA/NJN
EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE: I-22-08-123
BROJ OBJAVE U EOJN : 2022/S F-12-0034877

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU:

Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata

Na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, voditelj natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Svrha natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Republike u Čakovcu, a predmet za sklapanje ugovora s Gradom Čakovcem je izrada projekta uređenja Trga.

Cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko – arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenja prostora Trga Republike, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom te omogućiti  funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i na otvorenom javnom gradskom prostoru.

Drugi opći cilj je sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju osnovnih funkcija Trga s pješačkom zonom centra grada i gradskim parkom Perivojem Zrinski.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja su isključeni radovi koji nisu usklađeni s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

  1. koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja
  2. čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima natječaja

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je posebno valorizirao:
– zadovoljenje prostornog programa
– kvalitetno prostorno-oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst
– funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora
– prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja
– inovativnost, kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju
– ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju
– mogućnost realizacije u etapama/fazama
– odnos prema kulturnoj baštini i spomenicima kulture

Ocjenjivački sud tijekom 3. sjednice na kojoj se ocjenjivalo 25 prispjelih radova Natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Republike u Čakovcu, održanoj  u Čakovcu 8. i 9. prosinca 2022.godine, donio je odluku o nagrađenim natječajnim radovima.

ODLUKA GLASI :

1.nagrada u neto iznosu od 56 000,00 kuna dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom broj 12

Autori:
AG PLANUM, d.o.o.
Marko Cvjetko dia,
Miron Hržina dia,
Ivica Keršić mag.ing.arch.
Dunja Sloković mag.ing.arch.
Elena Tikvić mag.ing.arch.

2.nagrada u neto iznosu od 42 000,00 kuna dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom broj 03

Autori:
Autori: Rajka Bunjevac dia,
Boris Petrović dia

3.nagrada u neto iznosu od 28 000,00 kuna dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom broj 23

Autori:
Matija Galošić dia,
Jelena Bašić-Galošić dia

4.nagrada u neto iznosu od 14 000,00 kuna dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom broj 17

Autori:
Maša Varga mag.ing.arch.,
Vinka Saleta mag.ing.arch

Postupak donošenja te odluke u skladu je s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14), i u skladu s Uvjetima natječaja.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik Ocjenjivačkog suda:
1. prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Članovi Ocjenjivačkog suda:
2. Damir Šoltić, mag.ing.traff. predstavnik Raspisivača
3. Oliver Ilić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
4. Josip Kovač, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
5. Kata Marunica, dipl.ing.arh. predstavnica Provoditelja

Zamjenik članova Ocjenjivačkog suda:
Ninoslav Šipoš dipl.ing.arh.

TEHINIČKA KOMISIJA
Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. predstavnica Provoditelja

TAJNICA
Jadranka Grgan-Makovec, dipl ing.arh., predstavnica Provoditelja

PLANIRANE VRIJEDNOSTI INVESTICIJE

Planirana okvirna sveukupna vrijednost izgradnje iznosi 12.400.000,00 kn (bez PDV), pri čemu je okvirna vrijednost izgradnje 2.000,00 kn/m2 (bez PDV)

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 772.000,00 kuna (bez PDV-a) od čega je :
– iznos nagradnog fonda 140.000,00 kuna neto, odnosno aproksimativno 196.000,00 kn bruto.
– neto isplate odnosno naknade radnim tijelima – ocjenjivačkoj, tehničkoj komisiji i provoditelju 68.000,00 kuna, odnosno aproksimativno 84.000,00 kn bruto
– ugovor o javnim uslugama za poslove projektiranja koji se planira sklopiti s prvonagrađenim natjecateljem (uz uvjeti da ispuni tražene dokaze sposobnosti) u procijenjenom iznosu od 564. 000,00 kn (bez PDV-a).
Procijenjena vrijednost javne nabave za usluge projektiranja iznosi 620.000,00 kuna.
Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, sve elaborate, troškovnike, te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola i za izvedbu građevinskih radova.

OSTALI NAVODI:

Natječaj je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

1. Nagrada
CK_plakati_nagrada1

2. Nagrada
CK_plakati_nagrada2

3. Nagrada
CK_plakati_nagrada3

4. Nagrada
CK_plakati_nagrada4