Temeljem Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca (Služeni glasnik Grada Čakovca broj 5/11), i Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca od dana 08.06.2015., Klasa: 940-01/15-01/55, Urbroj: 2109/2-05-03-15-02, raspisuje

 NATJEČAJ

za podnošenje molbe za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Čakovca na adresi Vukovarska 7/3, Čakovec i za utvrđivanje liste kandidata – reda prvenstva

I. Predmet natječaja:

Stan na adresi Vukovarska 7/3, Čakovec, upisan u KPU, poduložak br.2256, k.o. Čakovec, jednosoban stan br.0210/1/01 u podrumu zgrade, ukupne površine 34,03 m2, s ukupnom slobodno ugovorenom mjesečnom najamninom od 518,75 kn. Ugovor o najmu sklapa se na rok od godine dana s najmoprimcem na temelju konačne Liste reda prvenstva.

II. U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su dužnici Grada Čakovca po bilo kojoj osnovi i njihove molbe neće se uzeti u razmatranje.

III. Pravo na podnošenje molbe za davanje u najam stana koji je u vlasništvu Grada Čakovca imaju punoljetni hrvatski državljani koji nemaju riješeno stambeno pitanje, niti mogućnosti riješiti ga na drugi način i ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da imaju prebivalištem na području Grada Čakovca najmanje 10 godina;
 2. da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu nekretninu (stan ili kuću) odnosno da istu nisu prodali niti darovali;
 3. da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste stan u vlasništvu pravne osobe bez valjane pravne osnove;
 4. da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti prodali trećoj osobi;
 5. da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje;
 6. ukupni prosječni mjesečni netto prihod obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, ne prelazi dvostruki iznos posljednjeg objavljenog iznosa prosječne netto plaće isplaćene u RH (na dan objave javnog poziva).

IV. Uvjete navedene od t.2. do t.6. moraju kumulativno zadovoljiti svi članovi domaćinstva za koje se traži davanje stana u najam.

 1. Red prvenstva za davanje stana u najam određuje se primjenom slijedećih kriterija:
 2. neprekidno vrijeme prebivanja na području Grada Čakovca,
 3. radni staž ostvaren u RH,
 4. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
 5. zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva,
 6. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 7. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihodi),
 8. samohranost roditelja, školovanje djece podnositelja zahtjeva,
 9. godine života,
 10. uvjeti stanovanja.

V. Podnositelj molbe uz prijavu na propisanom obrascu mora priložiti sljedeće isprave, za sebe i sve članove domaćinstva:

 • domovnica,
 • presliku osobne iskaznice i presliku isprave o OIB-u,
 • uvjerenje policije o neprekidnom prebivalištu na području grada Čakovca,
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu i broju članova domaćinstva ovjerenu od javnog bilježnika,
 • izvadak iz matice rođenih, vjenčanih, a za nevjenčane bračne drugove izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod javnog bilježnika,
 • dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice i potvrde o radnom odnosu),
 • dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu, (za sudionike) – Uvjerenje nadležnog organa Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
 • rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o postotku invalidnosti, nalaz prvostupanjskog tijela vještačenja nadležnog Centra za socijalnu skrb (za kategorizirane osobe s mentalnim ili tjelesnim oštećenjem pod uvjetom da se ne nalaze na odgoju i skrbi u ustanovi i osobe s umanjenom radnom sposobnošću zbog koje je raspoređena na drugo radno mjesto) i mišljenje i nalaz odgovarajućeg liječnika specijaliste za teška i kronična oboljenja,
 • za zaposlene – sva primanja u prethodnoj godini i obračunska isprava za isplatu plaće-naknade plaće i/ili neka druga vjerodostojna isprava iz koje je vidljiv iznos mjesečnog prihoda, odnosno mirovina za umirovljenike,
 • rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb, da je korisnik stalne socijalne pomoći/skrbi za uzdržavanje,
 • izjava ovjerena kod javnog bilježnika o statusu samohranog roditelja, i/ili pravomoćna presuda o razvodu braka, i/ili odgovarajuća potvrda Centra za socijalnu skrb,
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje činjenica da je podnositelj zahtjeva roditelj ili posvojitelj mentalno retardiranog, hendikepiranog i invalidnog djeteta, pod uvjetom da se dijete ne nalazi na odgoju i skrbi u ustanovi,
 • uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb kojom se potvrđuje činjenica da se podnositelj zahtjeva isključivo brine o članovima uže obitelji (supružnici, bračni, izvanbračni, roditelji, djeca i posvojenici) sa naznakom točnog broja godina,
 • za svako dijete koje je član domaćinstva, potvrda nadležne obrazovne ustanove o školovanju (osnovne škole, srednje škole, fakulteta),
 • potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Čakovcu, (gruntovnice), o nevlasništvu nekretnine i ureda za katastar i porezne uprave o neposjedovanju kuće ili stana (potvrda o imovnom stanju),
 • ovjereni ugovor o najmu stana, i/ili potvrda pravne osobe o smještaju ili ovjerena izjava podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka i druge potrebne isprave o dokazu podstanarstva,
 • ugovor ili ovjerena izjava podnositelja zahtjeva i vlasnika nekretnine (roditelji ili supružnikovi roditelji) o statusu stanovanja i broju članova domaćinstva koji zajedno stanuju i izvadak iz zemljišne knjige kojim se dokazuje vlasništvo i površina nekretnine u kojoj se stanuje, (osobe koje stanuju s roditeljima ili sa supružnikovim roditeljima, a stan ne odgovara potrebama domaćinstva),
 • ugovor o najmu stana (zaštićeni najmoprimac u stanu koji ne ogovara potrebama obiteljskog domaćinstva s obzirom na broj članova obiteljskog domaćinstva),
 • ugovor o najmu stana ili ovjerena izjava podnositelja i vlasnika nekretnine (roditelji ili supružnikovi roditelji) o statusu stanovanja i broju članova domaćinstva koji zajedno stanuju i izvadak iz zemljišne knjige kojim se dokazuje vlasništvo i površina nekretnine u kojoj se stanuje (osoba koja stanuje s roditeljima ili supružnikovim roditeljima, u stanu koji odgovara potrebama domaćinstva i osoba koja stanuje u neodgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja).

VI. Za podnošenje molbe po ovom Natječaju utvrđuje se rok od 30 dana računajući od dana objave Obavijesti u lokalnim tjednicima Međimurske novine i List Međimurje da je puni tekst javnog natječaja objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca. Početak roka se računa od kasnije objave Obavijesti.
Puni tekst natječaja biti će objavljen na službenim internetskim stranicama i oglasnim pločama Grada Čakovca.

VII. Svi sudionici natječaja dobit će obavijest o Prijedlogu liste reda prvenstva.

Nezadovoljni kandidat – podnositelj molbe ima pravo prigovora na utvrđeni red prvenstva kao i izvršeno bodovanje u roku od 8 dana računajući od dana dostave Prijedloga liste reda prvenstva. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Čakovca.

VIII. Podizanje obrazaca prijave na natječaj i predaja molbe uz potrebnu dokumentaciju obavlja se u prostorijama Uprave Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, soba 201, II kat, ili poštom.
Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

IX. Ostale informacije i obavijesti u vezi ovog Natječaja i podnošenja molbe mogu se dobiti u prostorijama Uprave Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, II kat, soba 201 ili na telefon broj: 040 314-949.

Klasa: 940-01/15-01/55
Urbroj: 2109/2-05-03-15-03
Čakovec, 08.06.2015.

Stjepan Kovač,  gradonačelnik