Sukladno odredbama članka 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, daje sljedeću

OBAVIJEST I UPUTU
Kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

Pročelnica Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao (u daljnjem tekstu: Oglas).

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Čakovec, 22. srpnja 2015. i na službenim web stranicama Grada Čakovca www.cakovec.hr

Rok za podnošenje prijava traje zaključno do 31. srpnja 2015.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja:
VIŠI REFERENT

Stručni uvjeti:

 • Sveučilišni prvostupnik ekonomije,
 • najmanje 2 god. radnog staža od čega najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima prisilne naplate poreznih i ostalih potraživanja,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • položeni Državni stručni ispit,
 • poznavanje stranog jezika.


Opis poslova višeg referenta

Ustrojava i ažurira evidenciju poreznih obveznika za porez na tvrtku i porez na potrošnju. Prati zakonsku regulativu iz djelokruga svoga rada.

Evidentira iznose po mjesečnim izvješćima obveznika za porez na potrošnju. Kreira i dostavlja rješenja za porez na tvrtku te ih unosi u urudžbeni program. Dostavlja pozive u slučajevima nepodnošenja obrazaca za porez na potrošnju i opomene za dospjele dugove. Provodi upravni postupak do donošenja rješenja i rješava u upravnim stvarima.

Poduzima zakonom propisane mjere prisilne naplate za navedene poreze te postupa po žalbama na rješenja o ovrsi za porez na tvrtku i porez na potrošnju.

Ažurira evidenciju poreznih obveznika na temelju podataka o stečajevima, likvidacijama, mirovanju ili brisanju tvrtki. Prati i priprema podatke za postupke predstečajne nagodbe. Educira se za svoje područje rada na seminarima.

Surađuje s drugim upravnim tijelima Grada, tijelima javne vlasti te fizičkim i pravnim osobama radi izvršenja poslova iz svog djelokruga rada.

Obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun plaće iznosi 5.577,84 kn bruto.

Način provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je Povjerenstvo od 3 člana, od strane pročelnice Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca. Povjerenstvo za provedbu Oglasa, obavlja sljedeće poslove:

 • Utvrđuje koje su prijave na Oglas pravodobne i potpune,
 • Utvrđuje listu kandidata prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom,
 • Kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
 • Provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
 • Podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak:

Ukoliko je prijava na Oglas nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave neposredno ili nepreporučeno putem pošte) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa dostaviti će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. Isti će biti pozvani na testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

Pravila testiranja

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Oglas.
 3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.
 4. Pisana provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnove poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca te provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, traje 45 minuta.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
 7. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Oglas.
 8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja, sposobnosti i vještina ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
 9. Kandidati koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Čakovcu. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 11. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang lista kandidata, podnosi pročelnici UO financiranje Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi.
 12. Pročelnica UO za upravu donosi rješenje o prijmu izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na Oglas. Protiv rješenja o prijmu pročelnice UO za upravu, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu gradonačelniku. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu.
 13. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 14. Poziv za testiranje biti će objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Čakovca, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

 


Područja testiranja

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

a) Pisano testiranje sastoji se od:

 • Provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnova poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca – pisano testiranje
 • Provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisano testiranje
 • Provjera poznavanja osnova rada na računalu (Word i Excel)
 • Provjera znanja stranog jezika (engleskog ili njemačkog)

 

Kandidatima koji dostave dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje odnosno potvrda) institucije koja posjeduje odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje za izvođenje programa informatičke naobrazbe, odnosno kandidatima koji dostave dokaz o znanju stranog jezika dodijeliti će se 10 bodova.

 

b) Intervju s Povjerenstvom za provedbu Oglasa

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA

 1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15);
 2. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09);
 3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14);
 4. Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15);
 5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12);
 6. Odluka o porezima Grada Čakovca (objavljena na web stranicama Grada Čakovca) http://www.cakovec.hr/dokumenti/zakljuci/2014/gv11/tocka8.pdf

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici i na oglasnim pločama Grada Čakovca.

KLASA: 080-01/15-01/75
URBROJ: 2109/02-04-15-04
Čakovec, 31. srpanj 2015.


Povjerenstvo za provedbu Oglasa